USA koń­czą zwol­nie­nia z sank­cji kra­jów, któ­re impor­tu­ją irań­ską ropę. Bia­ły Dom stwier­dził w oświad­cze­niu, że podej­mu­je „dzia­ła­nia w celu zapew­nie­nia, iż ​​glo­bal­ny popyt zosta­nie zaspo­ko­jo­ny, mimo że cała irań­ska ropa zosta­nie usu­nię­ta z rynku”.

Sekre­tarz sta­nu Mike Pom­peo miał omó­wić ten krok w Depar­ta­men­cie Sta­nu w ponie­dzia­łek rano. Decy­zja ozna­cza sank­cje dla pię­ciu naro­dów, w tym Chin i Indii oraz sojusz­ni­ków USA, Japo­nii, Korei Połu­dnio­wej i Tur­cji. Ich wyłą­cze­nie spod sank­cji nie zosta­nie odno­wio­ne, gdy wyga­śnie 2 maja.

Posu­nię­cie to ma miej­sce, gdy admi­ni­stra­cja Trum­pa zaostrza już i tak suro­we kary dla Ira­nu, pró­bu­jąc zdła­wić cały dochód, jaki kraj gene­ru­je ze sprze­da­ży ropy.

Odstą­pie­nia obo­wią­zy­wa­ły od listo­pa­da,  kie­dy admi­ni­stra­cja ponow­nie nało­ży­ła sank­cje na Iran po tym, jak pre­zy­dent Donald Trump wyco­fał USA z prze­ło­mo­we­go poro­zu­mie­nia nukle­ar­ne­go z Ira­nem w 2015 roku.

Zosta­ły one przy­zna­ne po czę­ści, aby dać tym kra­jom czas na wyeli­mi­no­wa­nie zaku­pów irań­skiej ropy, ale tak­że aby zła­go­dzić jaki­kol­wiek wpływ na glo­bal­ne ryn­ki ener­gii z powo­du gwał­tow­ne­go usu­nię­cia dostaw z Iranu.

Pom­peo twier­dzi, że wzrost pro­duk­cji w innych miej­scach zre­kom­pen­su­je utra­tę irań­skiej ropy na ryn­ku. Iran jest trze­cim pod wzglę­dem pro­duk­cji pro­du­cen­tem ropy na świe­cie. Kra­jem, któ­ry zapo­wie­dział już, że nie zre­zy­gnu­je z impor­tu irań­skiej ropy są Chi­ny, któ­re posia­da­ją ropo­ciąg łączą­cy je z pań­stwem Per­sów. Obło­że­nie ame­ry­kań­ski­mi sank­cja­mi chiń­skich przed­się­biorstw i ban­ków ozna­cza­ło­by rewo­lu­cję w świa­to­wej gospodarce.