Oso­by Zakwa­li­fi­ko­wa­ne do Fina­łu XLIX Kon­kur­su Recy­ta­tor­skie­go Fun­da­cji W. Rey­mon­ta im. Marii i Cze­sła­wa Sadow­skich orga­ni­zo­wa­ne­go z oka­zji 100-Lecia Uzy­ska­nia Praw Wybor­czych przez Polki

“Dąże­nie do wol­no­ści jest wiel­ką siłą człowieka”

Anto­ni Kępski

        Dnia 13 kwiet­nia 2019 roku w Hamil­ton, odbył się II Etap Kon­kur­su Recy­ta­tor­skie­go Komi­sja w skła­dzie:    Mak­sy­mi­lian Grze­gor­czyk  — Hamil­ton ,  Kry­sty­na Sowiń­ska   —  Oakvil­le Danu­ta Azman-Zie­liń­ska  —  Brant­ford wyło­ni­ła recy­ta­to­rów zakwa­li­fi­ko­wa­nych do Fina­łu 49 Kon­kur­su Recy­ta­tor­skie­go orga­ni­zo­wa­ne­go przez Fun­da­cję im. Wła­dy­sła­wa Rey­mon­ta w Kanadzie.

Reklama

Gru­pa  0 —  Przedszkole 

Bere­zow­ski, Oskar                   — Oshawa

Har­bin­son, Mat­teo                  — Edmonton 

Kar­masz, Igor                        —  Mississauga 

Kolo­dziej, Tosia                        —  Oshawa

Prze­rwa, Daniel                       —  Hamilton

Świec, Ale­xan­dra                     — Oshawa

Gru­pa  I – Kla­sa 1–2

Dzie­wierz, Ewa                        —  Hamilton

Kli­ber-Pis­sa­vin, Emi­lia            —  Vancouver

Lisic­ki, Ale­xan­dra                   —  Mississauga

Mezey-Radi­no­vic, Gre­go­ry   —  Montreal

Plu­chow­ska, Moni­ka              —  Edmonton

Zubik, Zuzan­na                        —  Edmonton

Gru­pa  II – Kla­sa 3–4

Bara­now­ski, Daniel                  —  Edmonton

Gre­la, Eve­li­na                           —  Kitchener

Plu­chow­ska, Maria                  —  Edmonton

Mezey-Radi­no­vic, Gre­go­ry    —  Montreal

Świec, Kasia                              —  Oshawa

Pun­tu­rie­ro, Emi­lia                   —  Brantford

Gru­pa  III – Kla­sa 5–6

Dzie­wierz, Micha­el                  —  Hamilton

Lach, Kaya                             —  Mississauga

Rzecz­kow­ska, Maja                 —  Edmonton 

Szew­czyk, Ame­lia                   —  Hamilton

Szew­czyk, Bar­tosz                  —  Hamilton

Zaprza­la, Julian­ne                  —  Brantford 

IV – Kla­sa 7–8 

Cza­piń­ski, Pau­li­na                  —  Toronto

Hat­ko, Nata­lia                        —  Edmonton

Kon­stan­to­po­ulos, Euge­nie  — Montreal

Laba­no­wicz, Jakub  —  St.Catharines

Szew­czyk, Mar­ty­na        —  Hamilton

Zych, Domi­nic        —  St.Catharines

Gru­pa  V – Kla­sa 9–10

Iwan, Nico­le      —  Mississauga

Kro­li­kow­ski, Ame­lia               —  Montreal

Malek, Jes­si­ca                         —  Hamilton

Makar­czyk, David                   —  Windsor 

Ossow­ski, Micha­el                 — Toronto

Woj­cik, Mag­da­le­na                — Toronto

Gru­pa  VI – Kla­sa 11–13

Gor­ski, Adam                         —  London

Mastej, Urszu­la                     —  London 

Musial, Vic­to­ria                     —  Mississauga

Pecuch, Brian                 —  Mississauga

Powe­ska, Vero­ni­ca               —  Mississauga

Zarzec­ki, Piotr                        —  Toront

        Każ­dy fina­li­sta MUSI potwier­dzić e‑mailem udział w Fina­le Kon­kur­su do dnia 27 kwiet­nia 2019. W przy­pad­ku bra­ku potwier­dze­nia, miej­sce w Fina­le Kon­kur­su zosta­nie przy­zna­ne kolej­nej oso­bie na liście punktacyjnej. 

        Dzię­ku­ję nauczy­cie­lom i rodzi­com za przy­go­to­wa­nie dzie­ci i mło­dzie­ży do udzia­łu w Konkursie. 

        W tym roku do II Eta­piu Kon­kur­su Recy­ta­tor­skie­go napły­nę­ło  275 zgło­szeń z 12 miast z pro­win­cji : Alber­ta,  Bry­tyj­ska Kolum­bia, Onta­rio  i Quebec  (w tym 19 zgło­szeń indy­wi­du­al­nych).  W  II Eta­pie Kon­kur­su udział wzię­ło 12 szkół  polo­nij­nych  a 53 nauczy­cie­li przy­go­to­wy­wa­ło uczest­ni­ków Konkursu. 

        Komi­tet Kon­kur­su Recy­ta­tor­skie­go przy­znał dyplo­my dla szkół, któ­re przy­go­to­wa­ły naj­wię­cej uczniów  do Kon­kur­su, oraz dla nauczy­cie­li naj­bar­dziej zaan­ga­żo­wa­nych w eli­mi­na­cjach 49 Kon­kur­su Recytatorskiego. 

Szko­ły:  

     1. Szko­ła Pol­ska im. Marii Konop­nic­kiej — St. Catha­ri­nes   51 %  uczniów szko­ły bra­ło udział w eliminacjach

     2. Szko­ła Polo­nii im. Jana Paw­ła II           ‑Hamil­ton 50 % 

     3. Szko­ła  im. Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza        — Edmon­ton 30 % 

     4. Szko­ła Pol­ska im. św. Jadwi­gi               — Osha­wa 26 % 

     5. Szko­ła Pol­ska im. Jana Paw­la II            — Mont­re­al 23 % 

Nauczy­cie­le:

1.  Anna Pod­biel­ska — Mis­sis­sau­ga   22 uczniów 

2. Alek­san­dra Flo­rek — Hamil­ton 16

3.  Bar­ba­ra Wój­cik — St. Catha­ri­nes 14

4.  Urszu­la Trzpil — Hamil­ton 13 

5.  Han­na Laska — Hamil­ton 11 

5.  Moni­ka Sitarz — Osha­wa 11

6.  Joan­na Lipiec  — St. Catha­ri­nes 9

        Finał Kon­kur­su odbę­dzie się  2 czerw­ca 2019 roku w „Domu Pol­skim”, w Pla­ców­ce 315 Roy­al Cana­dian Legion, przy 4 Soli­dar­ność Pla­ce w Hamil­ton z udzia­łem  lau­re­atów  XIV Ogól­no­pol­skie­go Kon­kur­su Recy­ta­tor­skie­go „Mówi­my Rey­mon­tem”  z Polski. 

        Kon­kurs roz­pocz­nie się Mszą świę­tą w inten­cji uczest­ni­ków kon­kur­su o godzi­nie 11:00 w koście­le św. Sta­ni­sła­wa Kost­ki.  Następ­nie po przej­ściu do „Domu Pol­skie­go” i reje­stra­cji  uczest­ni­ków  roz­pocz­ną się Eli­mi­na­cje Fina­ło­we o godzi­nie 12:45. Kon­cert Lau­re­atów prze­wi­dzia­ny jest na godzi­nę 16:00.

        Uczest­ni­kom Fina­łu z grup wie­ko­wyh  4, 5, 6 przy­po­mi­nam o przy­go­to­wa­niu dodat­ko­we­go tek­stu obo­wiąz­ko­we­go tj. wybra­ne­go przez uczest­ni­ka kon­kur­su frag­men­tu pro­zy Wła­dy­sła­wa Rey­mon­ta,  któ­ry będzie recy­to­wa­ny pod­czas Fina­łu. Mak­sy­mal­ny czas trwa­nia recy­ta­cji  tek­stu obo­wiąz­ko­we­go nie może prze­kro­czyć  5 minut. 

        Uczest­ni­cy z grup wie­ko­wych:  0, 1, 2, 3 będą recy­to­wać  pod­czas Fina­łu tekst  przy­go­to­wa­ny do I i II Eta­pu Konkursu.

        W Kon­cer­cie Lau­re­atów wystą­pią zdo­byw­cy pierw­szych trzech miejsc z grup wie­ko­wych  4 – 6 i będą recy­to­wać wiersz przy­go­to­wa­ny do I i II Eta­pu Kon­kur­su (nagra­ny wcze­śniej na taśmę) i ponow­nie będą oce­nia­ni przez Komi­sję Kon­kur­so­wą. Nato­miast gościn­nie wysta­pią tyl­ko zdo­byw­cy zło­te­go meda­lu  z grup wie­ko­wych  1–3 i powtó­rzą tekst recy­to­wa­ny  wcze­śniej pod­czas Finału.

        Do zoba­cze­nia pod­czas eli­mi­na­cji Fina­ło­wych  2 czerw­ca 2019 roku w Hamil­ton, gdzie zosta­ną przy­zna­ne zło­te, srebr­ne i  brą­zo­we meda­le oraz wyło­nie­ni zwy­cięz­cy Konkursu. 

        W tym roku trzech lau­re­atów będzie repre­zen­to­wa­ło kana­dyj­ską mło­dzież polo­nij­ną  oraz Fun­da­cję im. W. Rey­mon­ta z Kana­dy na XV Ogól­no­pol­skim Kon­kur­sie Recy­ta­tor­skim „Mówi­my Rey­mon­tem”, któ­ry odbę­dzie jesie­nią tego roku w Kozie­bro­dach na Mazow­szu w Polsce. 

 Kazi­mierz Chrapka

Prze­wod­ni­czą­cy Komi­te­tu Kon­kur­su Recytatorskiego