Asia Bibi, paki­stań­ska chrze­ści­jan­ka uwol­nio­na z celi śmier­ci w zeszłym roku, przy­by­ła do Kana­dy, poin­for­mo­wał jej adwo­kat Saif Ul Malooka.
Bibi,  zosta­ła wywie­zio­na z kra­ju po wie­lo­krot­nych groź­bach śmier­ci ze stro­ny reli­gij­nych eks­tre­mi­stów w Paki­sta­nie, po uchy­le­niu jej wyro­ku ska­zu­ją­ce­go za bluźnierstwo.
Zosta­ła oddzie­lo­na od swo­jej rodzi­ny i miesz­ka­ła w ukry­ciu od cza­su oba­le­nia wyro­ku w 2018 roku. Jej dzie­ci żyją już w Kanadzie.
Bibi zosta­ła ska­za­na na powie­sze­nie po tym, jak zosta­ła oskar­żo­na o zbez­czesz­cze­nie imie­nia pro­ro­ka Maho­me­ta pod­czas spo­ru z muzuł­mań­ski­mi koleżankami.
W ubie­głym roku wygra­ła ape­la­cję od wyro­ku ska­zu­ją­ce­go co wywo­ła­ło powszech­ne pro­te­sty w całym Pakistanie.

Sędzio­wie odrzu­ci­li proś­bę o ponow­ne roz­pa­trze­nie jej spra­wy, twier­dząc, że prze­stęp­stwo nie mia­ło miej­sca i wyka­za­no nie­spój­no­ści w zezna­niach świadków.

Jej unie­win­nie­nie w paź­dzier­ni­ku zeszłe­go roku wywo­ła­ło gwał­tow­ne pro­te­sty zor­ga­ni­zo­wa­ne przez ruch isla­mi­stycz­ny Teh­re­ek-e-Lab­ba­ik (TLP),
Nawet po anu­lo­wa­niu wyro­ku Bibi zosta­ła zmu­szo­na do pozo­sta­nia w wię­zie­niu z powo­du obaw o bez­pie­czeń­stwo. Od tam­tej pory prze­miesz­cza­ła się po całym kra­ju pozo­sta­jąc w ukryciui.
Zgod­nie z paki­stań­skim kodek­sem kar­nym prze­stęp­stwo bluź­nier­stwa pod­le­ga karze śmier­ci lub doży­wot­nie­go więzienia.
Spra­wa Bibi wywo­ła­ła powszech­ne obu­rze­nie i popar­cie chrze­ści­jan na całym świecie.
Kie­dy jej rodzi­na spo­tka­ła się z papie­żem Fran­cisz­kiem w lutym w Waty­ka­nie, papież uznał Bibi za „męczen­ni­ka”, — twier­dzi Ales­san­dro Mon­de­du­ro, prze­wod­ni­czą­cy orga­ni­za­cji cha­ry­ta­tyw­nej Pomoc dla Kościo­ła w potrze­bie. Poprzed­nik Fran­cisz­ka, papież Bene­dykt XVI, rów­nież wzy­wał do uwol­nie­nia Bibi.
W swo­jej książ­ce z 2012 roku „Get Me Out of Here” Bibi umie­ści­ła list do swo­jej rodzi­ny, w któ­rym wzy­wa, by „nie tra­ci­li odwa­gi i wia­ry w Jezu­sa Chrystusa”.