Według nowe­go bada­nia prze­pro­wa­dzo­ne­go przez ame­ry­kań­ską fir­mę kon­sul­tin­go­wą J.D. Power lot­ni­sko Pear­so­na pla­su­je się wśród naj­go­rzej oce­nia­nych por­tów lot­ni­czych Ame­ry­ki Pół­noc­nej. Wyni­ki bada­nia satys­fak­cji klien­tów opu­bli­ko­wa­no w śro­dę. Lot­ni­sko Pear­so­na zna­la­zło się na 15 miej­scu spo­śród 20 naj­więk­szych lot­nisk na kon­ty­nen­cie północnoamerykańskim.

Auto­rzy bada­nia bra­li pod uwa­gę sześć kry­te­riów: udo­god­nie­nia w ter­mi­na­lach, przy­jazd i wyjazd z lot­ni­ska, odbiór baga­żu, kon­tro­la bez­pie­czeń­stwa, odpra­wa i nada­nie baga­żu oraz usłu­gi gastro­no­micz­ne i sklepy.

Autor stu­dium, Micha­el Tay­lor, zauwa­żył, że na Pear­so­nie w ostat­nich mie­sią­cach dra­stycz­nie zwięk­szy­ła się licz­ba pasa­że­rów, co mia­ło ogrom­ny wpływ na ich zado­wo­le­nie, a raczej nie­za­do­wo­le­nie, z pozio­mu obsłu­gi. Dodał, że więk­szość lot­nisk na kon­ty­nen­cie w podob­ny spo­sób odczu­ła znie­sie­nie restryk­cji covi­do­wych, a Pear­son odno­to­wał mniej­szy spa­dek niż inne duże por­ty lot­ni­cze. Żad­ne duże lot­ni­sko nie popra­wi­ło swo­je­go wyni­ku sprzed roku, a San Fran­ci­sco było jedy­nym, któ­re uzy­ska­ło taki sam wynik jak rok wcze­śniej. Pear­son stra­cił 25 punk­tów, a Mia­mi nawet 58 pkt.

W kate­go­rii „mega” lot­nisk Pear­son był 15. z wyni­kiem 755 punk­tów na 1000 moż­li­wych. Przed naszym lot­ni­skiem, na miej­scu 14., zna­la­zło się lot­ni­sko George’a Busha w Houston. Naj­lep­szy wynik – 800 punk­tów – uzy­ska­ło lot­ni­sko mię­dzy­na­ro­do­we Min­ne­apo­lis-Saint Paul. Za Pear­so­nem z kolei upla­so­wa­li się tacy gigan­ci jak Boston Logan Inter­na­tio­nal Air­port, Los Ange­les Inter­na­tio­nal, Chi­ca­go O’Hare Inter­na­tio­nal i Newark Liber­ty Inter­na­tio­nal Airport.

W kate­go­riach mniej­szych lot­nisk inne kana­dyj­skie por­ty lot­ni­cze też wypa­dły poni­żej oczekiwań.

Rzecz­nik pra­so­wy Gre­ater Toron­to Air­ports Autho­ri­ty stwier­dził, że wyni­ki J.D. Power są nie­mia­ro­daj­ne, ponie­waż w ankie­cie wzię­ło udział za mało osób. W bada­niu uczest­ni­czy­ło 637 pasa­że­rów korzy­sta­ją­cych z lot­ni­ska Pear­so­na. Rzecz­nik kwe­stio­no­wał też sens porów­ny­wa­nia lot­nisk kana­dyj­skich i ame­ry­kań­skich pod­kre­śla­jąc, że w Kana­dzie restyk­cje covi­do­we były surow­sze i utrzy­my­wa­no je dłużej.