Pre­zen­ta­cja

Ksiądz Jan Maj wydał książ­kę poświę­co­ną gene­ra­ło­wi Hal­le­ro­wi, któ­ry był wodzem II bry­ga­dy legio­nów. Był on wnu­kiem austriac­kie­go urzęd­ni­ka, ale rodzi­na się spo­lo­ni­zo­wa­ła i wyda­ła trzech wybit­nych oficerów.

Jego bry­ga­da ule­gła per­swa­zji Wła­dy­sła­wa Sikor­skie­go zło­ży­ła przy­się­gę na wier­ność Cesa­rzo­wi Austrii i nie zosta­ła jak I Bry­ga­da roz­bro­jo­na i internowana.

Po poko­ju brze­skim, gdy pań­stwa cen­tral­ne odda­ły Chełmsz­czy­znę Ukra­iń­com, II Bry­ga­da zbun­to­wa­ła się. Prze­szła gra­ni­ce mię­dzy woj­ska­mi  nie­miec­ko-austriac­ki­mi na tere­ny zaję­te przez woj­ska rosyj­skie, ale potem zosta­ła okrą­żo­na przez woj­ska nie­miec­kie i pobi­ta pod Kaniowem.

Sam gene­rał prze­do­stał się przez Mur­mańsk do Fran­cji i jak powie­dział Dmow­ski „spadł im z nie­ba”. Sta­nął na cze­le pol­skiej armii tam formowanej

 

Znów w Montrealu.

27 lat temu wylą­do­wa­łem na lot­ni­sku Dorval i wzią­łem tak­sów­kę do śród­mie­ścia, a kosz­to­wa­ła wte­dy 11 dola­rów. Tym razem też jecha­łem tak­sów­ką — sta­ła opła­ta do śród­mie­ścia… 45 dolców.

 

Ukra­iń­ska wdzięczność

Przy­po­mnia­łem sobie, że minę­ło już 5 lat, jak 18 kwiet­nia 2014 r. zanio­słem do Amba­sa­do­ra Ukra­iny w War­sza­wie list z suge­stią by odzna­czy­li Jaro­sła­wa Kaczyń­skie­go jakimś orde­rem, bo prze­cież był pierw­szym poli­ty­kiem co poje­chał do Kijo­wa  pod­nieść na duchu Ukra­iń­ców na Maj­da­nie. No i co ? G. … by nie powie­dzieć gorzej.

Dodam, że nie cho­dzi­ło mi o kadze­nie Jaro­sła­wo­wi, a tyl­ko, by ima­ge Ukra­iny się popra­wił. Pyta­nie czy mam jesz­cze napi­sać do nowe­go pre­zy­den­ta Ukra­iny w tej sprawie???

 

Zwy­cię­stwo w boju

Naj­le­piej i naj­ła­twiej osią­gnąć przez manewr, zasko­cze­nie, oskrzy­dle­nie prze­ciw­ni­ka, dzia­ła­nia nie­kon­wen­cjo­nal­ne oraz mak­sy­mal­ne wyko­rzy­sta­nie ukształ­to­wa­nia terenu.

 

Uber

Nie tyl­ko w War­sza­wie chy­ba od roku z dzia­ła nowa fir­ma „para taxi” o tej nazwie. Oka­zu­je się, że więk­szość kie­row­ców to Ukra­iń­cy i z kil­ko­ma mia­łem roz­mo­wy doty­czą­ce Ban­de­ry.  Oso­bi­ście nie uwa­ża­ją go za „boha­te­ra”, ale nie zda­ją sobie spra­wy z bar­ba­rzyń­stwa jego pod­wład­nych i jej skali.

 

Pol­scy Żydzi.

Tra­fi­ła mi się cie­ka­wa książ­ka — Robert Reu­ven Stil­ler — któ­ry napi­sał — Abe­ca­dło żydow­skich pisa­rzy z Pol­ski -. Moc cie­ka­wych, cza­sa­mi iro­nicz­nych i dow­cip­nych tek­stów o ludziach pió­ra, nie tyl­ko Żydach, co mie­li żydow­skie mat­ki i ucho­dzi­li za Pola­ków, w tym sław­nym Tade­usz Boy‑u Żeleń­skim czy jego kuzy­nie  Kazi­mie­rzu Prze­rwa Tet­ma­je­rze i oka­zu­je się, że poeta Kamil Baczyń­ski był synem Żyda, pisa­rza, a nie wiem czy mat­ka była Polką.

Ale wszy­scy zamiesz­cze­ni, oprócz jed­ne­go, uro­dze­ni po 1850 roku. Twier­dzi, że podob­ne dzie­ła imć Ali­ny Całej z ŻIH, tej co na demon­stra­cji podar­ła mi swe­ter, to same „dziu­ry”.


 

Zamiast cukru

Od lat do kawy czy her­ba­ty sto­su­je tyl­ko miód ale teraz będąc w Kana­dzie u sio­stry spró­bo­wa­łem jako sło­dycz do kawy i her­ba­ty syrop klo­no­wy. Zupeł­nie dobrze sma­ku­je ta kombinacja.

 

Tra­ge­dia

Coś się sta­ło, że nie mogę uży­wać por­ta­lu Yahoo, któ­ry uży­wa­łem i mam spo­re kło­po­ty. Pole­cam więc czy­tel­ni­kom mieć „skrzyn­ki” pocz­to­we na dwóch innych por­ta­lach z wszyst­ki­mi adre­sa­mi by w razie cze­go móc z dru­gie­go korzystać.

 

W Austrii

Bia­li Austria­cy w Wied­niu czu­ją się, jak obcy w metrze i na uli­cach a 51 % uczniów nie mówi po nie­miec­ku w domu i co gor­sze nie inte­gru­je się z resz­tą spo­łe­czeń­stwa. A wie­le dziew­cząt zaczy­na nosić muzuł­mań­skiej chu­s­ty i by nie ata­ko­wa­li je muzuł­mań­scy chło­pa­cy. Nato­miast eme­ry­ci boją­cy się obcych imi­gran­tów maso­wo opusz­cza­ją Wie­deń do miej­sco­wo­ści, gdzie nie ma ich tak wielu.

 

Pie­nią­dze

Nie­ste­ty w ich przy­pad­ku w całej roz­cią­gło­ści potwier­dzi­ła się prze­stro­ga, że pie­nią­dze psu­ją cha­rak­ter — Sta­ni­sław Michalkiewicz

 

Kade­ci

W wie­lu więk­szych mia­stach Kana­dy są para­mi­li­tar­ne orga­ni­za­cje dla mło­dzie­ży zwa­ne — Kade­ta­mi — i me kana­dyj­skie wnu­ki w nich co sobo­tę mają zaję­cia. Uda­ło mi się być na zakoń­cze­niu ich roku szkol­ne­go na Laval, było dłu­go­wa­to, ale wnu­ki były zado­wo­lo­ne, że byłem a naj­waż­niej­sze, że uczą się dys­cy­pli­ny i nie mar­nu­ją czasu.

Pro­blem jest w tym dla pol­skich rodzin, że w sobo­tę są zazwy­czaj zaję­cia w pol­skich szkołach.

 

Ex ks Mię­dlar na por­ta­lu wprawo.pl

Anty­pol­ska kam­pa­nia nie­na­wi­ści od lat pro­wa­dzo­na przez Żydów pro­wa­dzi do jed­ne­go. Jeśli nie zre­ali­zu­je­my żydow­skich żądań – znów pole­je się krew. I nikt nie będzie za nami płakał.

Bo kto pła­cze za krajem:

-  któ­re­go rząd nie ma do naro­du sza­cun­ku?  któ­ry usta­wy reda­gu­je w kwa­te­rach służb spe­cjal­nych obcych państw?

któ­ry nie potra­fi bro­nić swo­je­go dobre­go imienia?

za kra­jem na kolanach ?

Kto pła­cze za anty­se­mic­ki­mi zwie­rzę­ta­mi, jak per­ma­nent­nie przed­sta­wia nas się w świa­to­wych, syjo­ni­stycz­nych mediach?

 

Kto?

Pola­cy, obudź­my się, bo ina­czej kolej­ny raz pole­je się krew!

 

Rada super gliny.

W wywia­dzie pana Dzie­wul­skie­go, wiel­kie­go pol­skie­go poli­cjan­ta jest rada jak uka­rać wła­my­wa­czy do miesz­ka­nia. Bie­rze się gra­nat, wycią­ga zawlecz­kę potem wkła­da do szklan­ki. Sta­wia nad nie­do­mknię­ty­mi drzwia­mi. Gdy nie­pro­szo­ny gość otwie­ra drzwi — szklan­ka spa­da, tłu­cze się, zwal­nia dźwi­gnię i gra­nat wybucha.

Jedy­ny pro­blem, że nie każ­dy ma dostęp do granatu.

 

Rady sta­re­go pryka

Przy­pad­kiem po koście­le w Mont­re­alu poszli­śmy na kawę do pol­skiej restau­ra­cji obok pol­skie­go domu na ul Fron­te­niak z dwo­ma Polka­mi, mat­ką z Zuri­chu i córą stu­diu­ją­cą na Uni­wer­sy­te­cie Mc Gill w tym mieście.

Oto moje rady dla studentki:

1 — zawsze siedź na pierw­szych ław­kach na wykła­dzie i jak cze­goś nie rozu­miesz zada­waj pyta­nie wykładowcy

2 — nie ubie­raj się na czar­no, ale sta­le np. na nie­bie­sko, zie­lo­no czy naj­le­piej beżo­wo byś się wyróż­nia­ła z resz­ty studentów

3 — zapisz się do jakie­goś klu­bu, a nawet naj­le­piej zor­ga­ni­zuj klub stu­den­tów pol­skich.                         Wystar­czy zro­bić ogło­sze­nie np:

- jak jesteś z pol­skiej rodzi­ny to chęt­nie się z tobą spo­tkam Ania i E mail

Alek­san­der Pruszyński