Rów­ność płci w dzi­siej­szych cza­sach jest zagro­żo­na. W dobie wszech­obec­nych mediów spo­łecz­no­ścio­wych roz­po­wszech­nia­nie odra­ża­ją­cych poglą­dów sta­ło się nad­zwy­czaj łatwe, mówił pre­mier Tru­de­au pod­czas kon­fe­ren­cji Women Deli­ver 2019 w Van­co­uve­rze. Nie­na­wiść sze­rzy się w deba­cie publicz­nej, róż­ne gru­py inte­re­sów sta­ra­ją się ogra­ni­czyć pra­wa kobiet. Pra­wa, z któ­rych korzy­sta­ją kobie­ty w Kana­dzie, nie są gwa­ran­to­wa­ne i mogą być ode­bra­ne, kon­ty­nu­ował pre­mier doda­ją, że pró­bu­je sobie wyobra­zić, jak trud­no musi być teraz czo­ło­wym dzia­łacz­kom femi­ni­stycz­nym. Tru­de­au nie powie­dział tego wprost, ale łatwo się domy­śleć, że miał na myśli dostęp do abor­cji i ogra­ni­cze­nia wpro­wa­dza­ne w Sta­nach Zjednoczonych.


“Histo­ria poka­zu­je, że każ­dy krok naprzód w obro­nie praw kobiet spo­ty­kał się z nie­sa­mo­wi­tym opo­rem, a kobie­ty ruty­no­wo doświad­cza­ją mizo­gi­nii, rasi­zmu i nie­na­wi­ści. Poli­ty­cy pro­wa­dzą kam­pa­nie, w któ­rych opo­wia­da­ją się za odbie­ra­niem kobie­tom praw”, mówił Tru­de­au. W kon­tek­ście zakoń­cze­nia prze­mo­cy wobec kobiet wspo­mniał o naro­do­wym śledz­twie w spra­wie zagi­nio­nych i zamor­do­wa­nych kobiet wywo­dzą­cych się z lud­no­ści rdzen­nej. Wte­dy z sali jakaś kobie­ta krzyk­nę­ła: “Więc coś zrób­cie!”, a inna: “Wstyd!”. Potem jed­nak wszyst­ko prze­bie­ga­ło gład­ko, a sło­wom Tru­de­au o tym, że prze­moc wobec indiań­skich kobiet to “ludo­bój­stwo”, towa­rzy­szył gło­śny aplauz.

Kon­fe­ren­cja trwa­ła czte­ry dni, doty­czy­ła rów­no­upraw­nie­nia, praw i zdro­wia kobiet i dziew­cząt. Była rekla­mo­wa­na jako naj­więk­sze na świe­cie wyda­rze­nie poświę­co­ne tej tema­ty­ce. Uczest­ni­czy­li w niej pre­zy­den­ci Kenii, Gha­ny i Etiopii.


reklama