Cana­dian Real Esta­te Asso­cia­tion poda­je, że w czerw­cu w Kolum­bii Bry­tyj­skiej sprze­daż nie­ru­cho­mo­ści spa­dła. Ceny tak­że poszły w dół. Licz­ba domów i miesz­kań, któ­re w ubie­głym mie­sią­cu zmie­ni­ły wła­ści­cie­la była o 0,3 proc. wyż­sza niż w czerw­cu 2018 roku, ale to głów­nie za spra­wą sytu­acji na ryn­kach w Toron­to i Mont­re­alu. Śred­nia cena sprze­da­ne­go domu w uję­ciu kra­jo­wym wyno­si­ła 505 500 dola­rów, o 1,7 proc. wię­cej niż przed rokiem.

Ceny nie zmie­nia­ły się na Van­co­uver Island, w Cal­ga­ry, Edmon­ton, Regi­nie, Saska­to­on i Monc­ton. Spa­da­ły w Gre­ater Van­co­uver Area, Fra­ser Val­ley i Oka­na­gan. Na tych ryn­kach obser­wu­je­my prze­wa­gę poda­ży nad popy­tem. Podob­na sytu­acja panu­je na Nowej Fun­dlan­dii i Labradorze.

Ceny rosną z kolei w Onta­rio: w Bar­rie, Hamil­ton, Nia­ga­rze, Guelph, Otta­wie i Toron­to, a tak­że w Mont­re­alu. Zwłasz­cza. w Toron­to domi­nu­je popyt.

REKLAMA