Ulew­ne desz­cze spo­wo­do­wa­ły powo­dzie na kil­ku arte­riach GTA i zmu­si­ły TTC do zamknię­cia co naj­mniej jed­nej sta­cji metra.

Kipling Ave­nue zosta­ła zamknię­ta mię­dzy Beth­rid­ge Road i Bel­field Road, pod­czas gdy część auto­stra­dy 401 w pobli­żu Kipling jest pod wodą.

Doty­czy­ło to rów­nież odcin­ków Eglin­ton Ave­nue przy Allen Road i Black Cre­ek Dri­ve. Oba te obsza­ry są połą­czo­ne z pro­jek­tem budow­la­nym Eglin­ton Crosstown.

Auto­stra­da 401 na wschód od ram­py w Isling­ton zamie­ni­ła się w roz­le­wi­sko, ponie­waż mie­szan­ka  bło­ta i wody nie­mal cał­ko­wi­cie zato­pi­ło wie­le samo­cho­dów zła­pa­nych w ulewę.

OPP Sgt. Ker­ry Schmidt mówi, że nie­któ­rzy kie­row­cy musie­li porzu­cić  pojaz­dy na dro­gach. Innych trze­ba było rato­wać innych z zala­nych samochodów.

TTC został zmu­szo­ny do zamknię­cia Jane Sta­tion na oko­ło dwie godzi­ny z powo­du powo­dzi. Auto­bu­sy waha­dło­we kur­so­wa­ły na obsza­rze mię­dzy sta­cja­mi Jane i Run­ny­me­de do cza­su wzno­wie­nia regu­lar­nej służ­by wkrót­ce po południu.

Urząd Ochro­ny Toron­to i Regio­nu ostrze­ga, że  rze­ki i stru­mie­nie powin­ny być uwa­ża­ne za „nie­bez­piecz­ne”, ponie­waż obfi­te opa­dy desz­czu spo­wo­du­ją wzrost pozio­mu wody.

„Pro­me­na­dy i inne ścież­ki wzdłuż nabrze­ża jezio­ra Onta­rio są nie­bez­piecz­ne ze wzglę­du na wyso­ki poziom wody połą­czo­ny z wia­trem, falą i dzia­ła­niem fal”, powie­dział TRCA. „Ponad­to wyso­ki poziom wody w jezio­rze Onta­rio może spo­wo­do­wać zmniej­sze­nie prze­pu­sto­wo­ści stru­mie­ni w ujściach rzek pod­czas inten­syw­nych opa­dów desz­czu i burz”.