Obcią­ża­ją­cy pre­mie­ra Tru­de­au Raport komi­sa­rza ds. Ety­ki ma nie­wiel­ki wpływ na pre­fe­ren­cje wybor­ców — wyni­ka z son­da­żu. Raport kana­dyj­skie­go komi­sa­rza ds. Ety­ki stwier­dził, że pre­mier Justin Tru­de­au jest win­ny naru­sze­nia usta­wy o kon­flik­cie inte­re­sów, wyglą­da jed­nak na to, że spra­wa ta mia­ła nie­wiel­ki wpływ na to, jak Kana­dyj­czy­cy będą gło­so­wać w nad­cho­dzą­cych wybo­rach federalnych.
Według nowe­go son­da­żu prze­pro­wa­dzo­ne­go przez DART & Maru / Blue Voice Cana­da w week­end po opu­bli­ko­wa­niu rapor­tu, usta­le­nia Mario Dion po skan­da­lu SNC-Lava­lin nie spo­wo­do­wa­ły nagłych ani dra­stycz­nych zmian w opi­niach wybor­ców. Libe­ra­ło­wie nadal mają 32 pro­cent popar­cia, a popar­cie dla kon­ser­wa­ty­stów wzro­sło nie­znacz­nie z 37 do 39 pro­cent w porów­na­niu z ostat­nim bada­niem. Popar­cie dla Bloc Québéco­is wzro­sło o dwa punk­ty do 22 pro­cent, NDP stra­ci­ła dwa punk­ty, do 15 pro­cent, a Par­tia Zie­lo­nych i Par­tia Ludo­wa Kana­dy spa­dła odpo­wied­nio o sie­dem i jeden procent.Zwiększone wspar­cie dla Tory­sów pocho­dzi z obsza­rów, w któ­rych już mają sil­ne popar­cie: W Alber­cie o 11 punk­tów do 77 pro­cent, a w Saskat­che­wan / Mani­to­ba, któ­re wzro­sły o osiem punk­tów do 58 pro­cent. Ogól­na licz­ba nie­zde­cy­do­wa­nych wybor­ców w Kana­dzie spa­dła z 22% w poprzed­nim bada­niu do tyl­ko jed­ne­go na 10 Kana­dyj­czy­ków (10%).

  

reklama