Wywiad został prze­pro­wa­dzo­ny przez Jana Jekie­le­ka junio­ra — naj­star­sze­go syna absol­wen­ta AGH, człon­ka Sto­wa­rzy­sze­nia Inży­nie­rów Pol­skich w Toron­to Jana Jekie­le­ka senio­ra, któ­ry jest auto­rem publi­ka­cji zamiesz­cza­nych w “Goń­cu”.

Pole­ca­my!

 

1 KOMENTARZ

  1. Bar­dzo dobry wywiad. Naresz­cie mamy kolej­ne­go repre­zen­tan­ta Polo­nii, kto­ry potra­fi prze­pro­wa­dzic porzad­ny wywiad. Bra­wo dla Jana Jekie­la­ka junio­ra za bar­dzo rze­czo­wy ton wywiadu.
    Gra­tu­la­cje dla senio­ra, za wycho­wa­nie takie­go syna!
    Cze­kam teraz na zapo­wia­da­ny film.
    Bog­dan Gajewski