W sierp­niu stwo­rzo­no w Kana­dzie 81 000 nowych miejsc pra­cy, ale głów­nie w nie­peł­nym wymia­rze godzin podał urząd sta­ty­stycz­ny. Sto­pa bez­ro­bo­cia utrzy­my­wa­ła się na nie­zmie­nio­nym pozio­mie 5,7%. Więk­szość nowych sta­no­wisk powsta­ło w sek­to­rze usłu­go­wym, opa­no­wa­nym przez mło­dych ludzi.

Sta­ti­stics Cana­da twier­dzi, że mimo tego wzro­stu sierp­nio­wa sto­pa bez­ro­bo­cia pozo­sta­ła na pozio­mie 5,7 pro­cent  gdyż wię­cej osób szu­ka­ło pracy.

Śred­ni rocz­ny wzrost wyna­gro­dzeń godzi­no­wych dla wszyst­kich pra­cow­ni­ków zwol­nił w ubie­głym mie­sią­cu do 3,7 pro­cent, spo­wal­nia­jąc z 4,5‑procentowego tem­pa w lip­cu, co było naj­sil­niej­szym mie­sięcz­nym wska­za­niem od stycz­nia 2009 roku.

reklama

Pomi­ja­jąc comie­sięcz­ne waha­nia trend pozo­sta­je zdro­wy — śred­nie tem­po wzro­stu zatrud­nie­nia wyno­szą­ce 30 000 osób w cią­gu minio­nych sze­ściu mie­się­cy jest dobre pod każ­dym względem.
Naj­więk­sze wzro­sty odno­to­wa­no w Onta­rio — 58 000 nowych pozy­cji,  Quebec dodał 20 000 miejsc pra­cy w wie­lu branżach.

Mani­to­ba, Saskat­che­wan i New Brun­swick rów­nież odno­to­wa­ły wzrost licz­by miejsc pracy.

Pod­czas gdy sto­pa zatrud­nie­nia utrzy­my­wa­ła się na sta­łym pozio­mie w więk­szo­ści pro­win­cji, zarów­no w Kolum­bii Bry­tyj­skiej, jak i Nowej Szko­cji odno­to­wa­no wzrost bez­ro­bo­cia o 0,5%, ponie­waż coraz wię­cej osób szu­ka­ło tam pracy.

Raport mówi, że 57 200 nowych miejsc pra­cy było stwo­rzo­nych w nie­peł­nym wymia­rze godzin, a 42 000 sta­no­wisk zaj­mo­wa­li mło­dzi pra­cow­ni­cy w wie­ku od 15 do 24 lat, z któ­rych pra­wie wszy­scy byli kobietami.