W odróż­nie­niu do poro­zu­mie­wa­nia się gło­sem (fala­mi dżwię­ko­wy­mi poru­sza­ją­cy­mi się w mate­rii), nasze tele­fo­ny kie­szon­ko­we nada­ją i odbie­ra­ją nie­wi­dzial­ne i nie­do­ty­kal­ne fale elek­tro­ma­gne­tycz­ne, nie potrze­bu­ją­ce mate­rii do poru­sza­nia się w prze­strze­ni. Fale elek­tro­ma­gne­tycz­ne defi­nio­wa­ne są głów­nie przez ich czę­sto­tli­wość mie­rzo­ną w her­cach (Hz). Czę­sto­tli­wość fal elek­tro­ma­gne­tycz­nych opi­su­je ich róż­nią­ce się bar­dzo wła­ści­wo­ści, w tym co i na jaką odle­głość mogą przenosić.

Ogól­nie bio­rąc, zakres czę­sto­tli­wo­ści fal elek­tro­ma­gne­tych­nych, od naj­dłuż­szych do naj­krót­szych, obej­mu­je fale wokół prą­du zmien­ne­go, radio­we, mikro­fa­le (rada­ry, mikro­fa­lów­ki), pod­czer­wień, fale widzial­ne (świa­tło), nad­fio­let, pro­mie­nie rent­ge­now­skie (X), pro­mie­nio­wa­nie kosmicz­ne i pro­mie­nio­wa­nie radio­ak­tyw­ne gam­ma. Sie­ci bez­prze­wo­do­we do dziś ope­ru­ją w zakre­sie fal radio­wych, wpro­wa­dze­nie tech­no­lo­gii 5G jest sko­kiem w zakres czę­sto­tli­wo­ści mikrofali.

WPROWADZENIE

reklama

Pra­ce nad sie­cia­mi bez­prze­wo­do­wy­mi o zwięk­szo­nej prze­pu­sto­wo­ści zaczę­ły się w 2006 r. z ini­cja­ty­wy NASA i M2Mi (fir­my pry­wat­nej fun­do­wa­nej przez NASA). Dziś pra­ca nad stan­dar­dem 5G wrze, głów­ny­mi gra­cza­mi są USA, Chi­ny i Unia Euro­pej­ska UE, i każ­de z nich uwa­ża, że jest lide­rem roz­wo­ju 5G. Dziś ist­nie­ją już dzie­siąt­ki lokal­nych “testo­wych” insta­la­cji 5G, w któ­re zain­we­sto­wa­ły miliar­dy rzą­dy I fir­my pry­wat­ne. Głów­ny­mi tech­no­lo­gia­mi, któ­re wno­si 5G, są np. masz­ty “MIMO” (Maxi­mum Input Maxi­mum Out­put — Mak­si­mum wejść i wyjść),  z dużą licz­bą anten — obsłu­gu­ją­ce jed­no­cze­śnie wie­lu użyt­kow­ni­ków przez zasto­so­wa­nie indy­wi­du­al­nych sygna­łów kie­run­ko­wych, prio­ry­te­zu­ją­cy model usłu­gi dla usług kry­tycz­nych, i mecha­ni­zmy pozwa­la­ją­ce na koeg­zy­sten­cję sie­ci 5G z ist­nie­ją­cy­mi sie­cia­mi 4G, łącz­no­ścią prze­wo­do­wą i satelitami .

ARGUMENTY ZA

Nad­cho­dzą­ce sie­ci łącz­no­ści bez­prze­wo­do­wej wyso­kiej prze­pu­sto­wo­ści 5G mają zmie­nić nasze życie na lep­sze; poni­żej sze­reg przykładów.

Pozwa­lą prze­sy­łać dane wie­lo­krot­nie szyb­ciej niż obec­nie — dzię­ki temu będą mogły upo­wszech­nić się nowe tech­no­lo­gie np. auto­no­micz­ne auta i roboty.

Znik­nie groź­ba zapy­cha­ją­ce­go się inter­ne­tu z powo­du prze­cią­ża­nia sie­ci. Poja­wią się moż­li­wo­ści wyko­ny­wa­nia skom­pli­ko­wa­nych ope­ra­cji, zwięk­sza­nie licz­by inte­li­gent­nych urzą­dzeń na sie­ci, roz­sze­rza­nie wła­ści­wo­ści smart­fo­nów, więk­sza łatwość komu­ni­ka­cji mię­dzy urządzeniami.

Nastą­pi więk­szy roz­wój tele­me­dy­cy­ny, moż­li­wo­ści bez­po­śred­nie­go pobie­ra­nia danych z inte­li­gent­nych urzą­dzeń, przy­śpie­sze­nie trans­ak­cji finan­so­wych, nowe zabez­pie­cze­nia trans­ak­cji, zwięk­sze­nie bez­pie­czeń­stwa w ruchu dro­go­wym, roz­wój wir­tu­al­nej rze­czy­wi­sto­ści, nowe for­my rozrywki.

Nie będzie trze­ba insta­lo­wać apli­ka­cji na smart­fo­nach. Szyb­kie połą­cze­nie z inter­ne­tem da moż­li­wość korzy­sta­nia z nich w chmurze.

Tele­fo­nem będzie moż­na obsłu­gi­wać gadże­ty domo­we, pral­kę, kame­rę na par­kin­gu czy też samochód.

ARGUMENTY PRZECIW

Pośpiech we wpro­wa­dza­niu lokal­nych sie­ci 5G, ogrom­ne inwe­sty­cje plus wpro­wa­dza­nie arbi­tral­nych legi­sla­cji, przy pomi­ja­niu badań impak­tu śro­do­wi­sko­we­go, wywo­łu­je budzą­cy się sprze­ciw społeczny.

Sieć 5G będzie dużo gęst­sza niż obec­ne, co spo­wo­du­je wzrost ener­gii pro­mie­nio­wa­nia elek­tro­ma­gne­tycz­ne­go na pozio­mie mikrofali.

Wzrost pro­mie­nio­wa­nia elek­tro­ma­gne­tycz­ne­go wyma­ga np. obni­że­nia norm w Pol­sce; są obec­nie pra­wie 10 razy ostrzej­sze niż nor­my UE. Wal­ka z przy­śpie­sza­niem imple­men­ta­cji 5G jest już na wie­lu wokan­dach sądo­wych w Ama­ry­ce. Nie doty­czy to auto­ry­ta­tyw­nych Chin i UE.

Nowe moż­li­wo­ści odby­wa­ją się kosz­tem zagęsz­cze­nia urzą­dzeń prze­kaź­ni­ko­wych; krót­sze fale 5G mają krót­szy zasięg i łatwo są blo­ko­wa­ne przez prze­szko­dy, np. budyn­ki w mie­ście. W typo­wym miej­skim wdro­że­niu nowe prze­kaź­ni­ki 5G mogą być insta­lo­wa­ne w miej­scach ist­nie­ją­cych, niż­szych gene­ra­cji, dodat­kiem muszą być masz­ty MIMO usta­wia­ne w mia­stach co jakieś 200 m.

Gorzej w lokal­nych apli­ka­cjach roz­pro­szo­nych (połą­czo­nych spo­łecz­no­ściach lokal­nych, np. prze­my­sło­wych, miesz­ka­nio­wych, lub w uzdro­wi­skach), gdzie mogą wraz z masz­ta­mi zdal­ne­go kie­ro­wa­nia, podob­nie do wia­tra­ków, dodat­ko­wo zaśmie­cać krajobraz.

Połą­czo­ne spo­łe­czeń­stwo lokal­ne z masz­tem MIMO i masz­tem zdal­ne­go kierowania

Pol­ska i Sta­ny Zjed­no­czo­ne wła­śnie pod­pi­sa­ły wspól­ną dekla­ra­cję imple­men­ta­cji sie­ci 5G, któ­ra może wyklu­czyć udział chiń­skiej mar­ki Huawei. Był­by to cios dla chiń­skie­go gigan­ta i pokło­sie gło­śnej afe­ry szpie­gow­skiej w USA z udzia­łem Huawei.

To część stra­te­gii, któ­rej celem jest rywa­li­za­cja o wpły­wy w regio­nie Euro­py Środ­ko­wo-Wschod­niej. Współ­pra­ca doty­czą­ca 5G ma być opar­ta na posta­no­wie­niach tzw. pro­po­zy­cji pra­skich usta­lo­nych w cze­skiej Pra­dze w maju 2019 roku.

Za roz­wi­ja­ją­cą się 5G cza­ją się już przy­go­to­wa­nia na następ­ną, potęż­niej­szą gene­ra­cję sie­ci G6. Zwięk­sza­nie prze­pu­sto­wo­ści sie­ci przy­bli­ży czło­wie­ko­wi świat, w któ­rym wszyst­ko będzie coraz bar­dziej “inte­li­gent­ne” – czy­taj narzu­ca­ją­ce styl życia — i coraz moc­niej połą­czo­ne. Co się sta­nie z obni­ża­ją­cą się już od lat inte­li­gen­cją prze­cięt­nych ludzi, gdy zaczną żyć w wszech­obec­nej chmu­rze, ze sztucz­ną inte­li­gen­cją w każ­dym przed­mio­cie? Ćo zro­bi prze­cięt­ny czło­wiek w razie awa­rii takiej chmury?

Jan Jekie­łek, wrze­sień 2019