Witold Rosow­ski nasz czło­wiek w Nowym Jorku

Pro­gram Wło­dzi­mie­rza Witol­da Rosow­skie­go, dzia­ła­cza polo­nij­ne­go z Nowe­go Jor­ku kan­dy­da­ta na Sejm z listy Kon­fe­de­ra­cji Wol­ność i Nie­pod­le­głość, pozy­cja na liście 38.

 

- wyję­cie Pola­ków spod dzia­ła­nia usta­wy WEP, dopi­sa­nie anek­su do umo­wy z 2008 roku mię­dzy Pol­ską a USA o wza­jem­nym uzna­niu ubez­pie­czeń spo­łecz­nych wyłą­cza­ją­ce­go Pola­ków spod WEP, roz­po­czę­cie pro­ce­du­ry kon­sul­ta­cji w tej spra­wie mię­dzy Pol­ską a USA

- w przy­pad­ku nie­po­wo­dze­nia pkt. 1szego dopro­wa­dze­nie do wsz­czę­cia pozwu w Trybunale
Mię­dzy­na­ro­do­wym w tej sprawie

reklama

- inter­wen­cja u bisku­pa ds. Polo­nii urzę­du­ją­ce­go w War­sza­wie i dopro­wa­dze­nie do inter­wen­cji w Waty­ka­nie w spra­wie zamy­ka­nia i sprze­da­ży pol­skich kościo­łów w USA

- usta­wo­wa ochro­na pol­skich dóbr kul­tu­ry i miejsc męczeń­stwa Pola­ków za gra­ni­cą, jak np. cmen­ta­rze na Litwie, Domy Pol­skie i pomni­ki we Fran­cji, pol­skie kościo­ły w USA

-nacisk na rząd Litwy w celu wywią­za­nia się z umo­wy Pol­sko- Litew­skiej doty­czą­cej mniej­szo­ści pol­skiej na Litwie

-dopro­wa­dze­nie do uzna­nia Pola­ków miesz­ka­ją­cych w Niem­czech za mniej­szość narodową

-spro­wa­dze­nie do Pol­ski i przy­zna­nie oby­wa­tel­stwa Pola­kom z Kre­sów, potom­kom pol­skich zesłań­ców np. z Kazach­sta­nu, Sybe­rii, Białorusi

-stop­nio­wa likwi­da­cja ZUSu ( w cią­gu 4 lat) i zastą­pie­nie eme­ry­tur zusow­skich emeryturami
obywatelskimi

-wpro­wa­dze­nie zasa­dy odpro­wa­dza­nia ZUS od firm jed­no­oso­bo­wych i małych firm rodzin­nych do 1 milio­na obro­tu dopie­ro w momen­cie osią­gnię­cia zysków ( do cza­su likwi­da­cji ZUSu)

-wpro­wa­dze­nie mora­to­rium ( na 4 lata) na przy­zna­wa­nie kon­ce­sji na wydo­by­wa­nie złóż natu­ral­nych Pol­ski zagra­nicz­nym firmom

-roz­po­czę­cie wydo­by­cia wiel­kich zaso­bów natu­ral­nych Pol­ski w inte­re­sie Pol­ski i Pola­ków, stworzenie
Naro­do­we­go Pro­gra­mu Wydo­by­cia Złóż, stwo­rze­nie Fun­du­szu wydo­byw­cze­go, z któ­re­go finan­so­wa­ne by były: eme­ry­tu­ry oby­wa­tel­skie, służ­ba zdro­wia, pol­skie orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we, orga­ni­za­cje polo­nij­ne, pro­gram uzbro­je­nia Pola­ków, pol­ska kul­tu­ra ( zaso­by natu­ral­ne Pol­ski oce­nia się na 200 lat)

-wpro­wa­dze­nie powszech­nej gazy­fi­ka­cji węgla na głę­bo­ko­ściach poni­żej 2000 metrów

-usta­wo­we zabez­pie­cze­nie zaso­bów wod­nych Pol­ski jako Skar­bu Narodowego

-wpro­wa­dze­nie pro­gra­mu wyko­rzy­sta­nia geo­ter­mii do ogrze­wa­nia gospo­darstw domo­wych i pro­duk­cji ener­gii elek­trycz­nej w całym kraju

-wpro­wa­dze­nie mora­to­rium (na 4 lata) na przyj­mo­wa­nie nowych pra­cow­ni­ków do pra­cy w admi­ni­stra­cji pań­stwo­wej, stwo­rze­nie mecha­ni­zmów do odcho­dze­nia biu­ro­kra­tów z admi­ni­stra­cji, reduk­cja admi­ni­stra­cji pań­stwo­wej na wszyst­kich szcze­blach oprócz samorządów