„Łatwiej oszu­kać ludzi niż prze­ko­nać ich, że zosta­li oszukani”-Mark Twa­in (“It’s easier to fool people than to convin­ce them they have been fooled”)

Deba­ty kli­ma­tycz­nej dalej brak. Finan­so­wa­ny zarów­no przez róż­ne wła­dze poli­tycz­ne i finan­so­we,  Mię­dzy­rzą­do­wy Zespół ds. Zmia­ny Kli­ma­tu (IPCC), pro­mu­jąc tezę odpo­wie­dzial­no­ści czło­wie­ka za zmia­ny kli­ma­tycz­ne, sto­su­je pro­gno­zy wyni­ka­ją­ce z wadli­wych mode­li kli­ma­tycz­nych, mani­pu­lu­je dany­mi do mode­li ocie­ple­nia zie­mi, ukry­wa nie­wy­god­ne dowo­dy, tłu­mi każ­de kwe­stio­no­wa­nie, odma­wia publicz­nej deba­ty. Według ana­li­zy Cato Insti­tu­te 105 ze 108 mode­li prze­wi­dy­wa­ło wyż­szą tem­pe­ra­tu­rę powierzch­ni w okre­sie od 1998 do 2014 r. niż tem­pe­ra­tu­ra fak­tycz­nie zarejestrowana.

“Kata­stro­fa kli­ma­tycz­na” sta­ła się głów­nym argu­men­tem pro­mo­cji socja­li­zmu na świecie.

reklama

John Stos­sel, oso­bo­wość tele­wi­zyj­na (ABC I FOX) i autor książ­ki „Mity, kłam­stwa i wręcz głu­po­ta” (Myths, Lies, and Down­ri­ght Stu­pi­di­ty) napi­sał w lutym 2019: „Naj­więk­szym kłam­stwem, jakie kie­dy­kol­wiek powie­dzia­no świa­tu, jest glo­bal­ne ocie­ple­nie wywo­ła­ne przez czło­wie­ka. Czło­wiek nie ma z tym nic wspól­ne­go — nigdy nie miał. Zmia­na kli­ma­tu jest rze­czy­wi­sta i kli­mat zawsze będzie się zmieniać.

Kli­mat jest cyklicz­ny i kon­tro­lo­wa­ny przez słoń­ce. „Współ­cze­sny cie­pły okres” zakoń­czył się w 2016 roku i teraz scho­dzi­my do wiel­kie­go mini­mum sło­necz­ne­go. Czło­wiek wno­si 0,04% CO2 do cał­ko­wi­tej atmos­fe­ry, resz­ta pocho­dzi z oce­anów i wul­ka­nów. Zim­niej­sze oce­any wychwy­tu­ją CO2, a cie­plej­szy oce­an uwal­nia CO2.”

Pet­te­ri Taalas, Szef Świa­to­wej Orga­ni­za­cji Mete­oro­lo­gicz­nej (WMO), w wywia­dzie do fiń­skie­go maga­zy­nu 6 wrze­śnia 2019 roku wzy­wa do racjo­nal­ne­go podej­ścia do deba­ty kli­ma­tycz­nej potę­pia­jąc tych, któ­rzy pro­mu­ją sce­na­riu­sze koń­ca świa­ta: „Nie będzie koń­ca świa­ta. Świat sta­je się trud­niej­szy, ale ludzie prze­trwa­li w trud­nych warun­kach.” Taalas powie­dział, że kli­ma­to­lo­dzy są coraz czę­ściej ata­ko­wa­ni przez rady­kal­nych eks­tre­mi­stów kli­ma­tycz­nych, któ­rzy są pro­ro­ka­mi zgu­by ludz­ko­ścl i gro­żą, a media chęt­nie budzą dodat­ko­wy nie­po­kój i wska­zał, że eks­tre­mi­ści kli­ma­tycz­ni wybie­ra­ją fak­ty z rapor­tów IPCC, aby dopa­so­wać je do swo­jej narracji.

Zade­kla­ro­wa­na socja­list­ka Alek­san­drii Oca­sio-Cor­tez i ruch, któ­ry repre­zen­tu­je, czę­sto odno­szą się do 12-let­nie­go ter­mi­nu zakoń­cze­nia uży­wa­nia paliw kopal­nych. Ta nowo­jor­ska kon­gres­men­ka regu­lar­nie pro­mu­je teo­rię, że świat skoń­czy się, chy­ba że Sta­ny Zjed­no­czo­ne do 12-tu lat podej­mą rady­kal­ne dzia­ła­nia w celu wyeli­mi­no­wa­nia emi­sji dwu­tlen­ku węgla. Ta 12-let­nia oś cza­su zosta­ła selek­tyw­nie wybra­na z prze­dzia­łu od 12 do 44 lat w spe­cjal­nym rapor­cie IPCC, któ­ry stwier­dza, że „glo­bal­ne ocie­ple­nie praw­do­po­dob­nie osią­gnie 1,5 ° C mię­dzy 2030 a 2052 rokiem, jeśli nadal będzie rosło w obec­nym tempie”.Taalas: „Rapor­ty IPCC zosta­ły odczy­ta­ne w podob­ny spo­sób jak Biblia przez eks­tre­mi­stów reli­gij­nych: pró­bu­jesz zna­leźć pew­ne frag­men­ty lub sek­cje, z któ­rych uza­sad­niasz swo­je skraj­ne poglądy”.

Zde­cy­do­wa­na więk­szość mode­li kli­ma­tycz­nych wyko­rzy­sty­wa­nych przez IPCC jako pod­sta­wa do pro­gnoz wie­lo­krot­nie błęd­nie pro­gno­zo­wa­ła wyż­sze temperatury.

Współ­za­ło­ży­ciel Gre­en­pe­ace, Patrick Moore, nazwał wypo­wiedź Tala­asa „naj­więk­szym pęk­nię­ciem w alar­mi­stycz­nej nar­ra­cji Oca­sio-Cor­tez, twa­rzy kata­stro­ficz­ne­go ruchu kli­ma­tycz­ne­go w USA. „Mete­oro­lo­dzy są praw­dzi­wy­mi naukow­ca­mi i praw­do­po­dob­nie mają dość kata­stro­fi­zmu”, napi­sał Moore 7 wrze­śnia 2019-go roku na Twitterze.

James Tay­lor z ame­ry­kań­skie­go Hear­tland Insti­tu­te napi­sał 31-go sierp­nia 2019 w ”Cli­ma­te Alar­mi­sts foiled: no war­ming in the US sin­ce 2005”: “…poli­ty­kom i dzia­ła­czom kli­ma­tycz­nym coraz trud­niej jest powie­dzieć, że widzą skut­ki ocie­ple­nia tem­pe­ra­tur w Sta­nach Zjed­no­czo­nych. Przez co naj­mniej ostat­nie 14 lat nie było takich tem­pe­ra­tur, zgod­nie ze zak­tu­ali­zo­wa­ny­mi dany­mi z Natio­nal Oce­anic and Atmo­sphe­ric Admi­ni­stra­tion (NOAA)”.

W stycz­niu 2005 r. NOAA zaczę­ła reje­stro­wać tem­pe­ra­tu­ry w nowo wybu­do­wa­nej ame­ry­kań­skiej sie­ci kli­ma­tycz­nej (USCRN). USCRN obej­mu­je 114 nie­ska­zi­tel­nie utrzy­my­wa­nych sta­cji tem­pe­ra­tur roz­miesz­czo­nych sto­sun­ko­wo rów­no­mier­nie w dol­nych 48 sta­nach. NOAA wybra­ło loka­li­za­cje, któ­re były dale­ko od wpły­wów urba­ni­stycz­nych i zago­spo­da­ro­wa­nia tere­nu, któ­re mogły­by sztucz­nie ska­zić odczyt temperatury.

Autor odrzu­cił kon­cep­cje “śla­du węglo­we­go” i “dekar­bo­ni­za­cji” dzia­ła­jąc w orga­ni­za­cjach poza­rzą­do­wych bez­sku­tecz­nie ostrze­ga­ją­cych rząd Onta­rio przed wia­tra­ka­mi; w 2012 r. zor­ga­ni­zo­wał serię sze­ściu mini-kon­fe­ren­cji ener­ge­tycz­nych, zigno­ro­wa­nych zarów­no przez rząd jak i media. W 2017 roku Ame­ry­ka obu­dzi­ła się i porzu­ci­ła pro­gra­my dekar­bo­ni­za­cji pla­ne­ty, pod­czas gdy dekar­bo­ni­za­cja zosta­ła już świa­to­wą świę­tą reli­gią, bez­dy­sku­syj­nym przed­mio­tem wiary.

Pod­su­mo­wu­jąc, pod­stęp­na, fał­szy­wa ide­olo­gia zmian kli­ma­tu spo­wo­do­wa­nych przez ludz­kość, ma na celu dal­sze porzu­ca­nie taniej ener­gii poprzez wyeli­mi­no­wa­nie życio­daj­nych paliw kopal­nych i pod­da­nie spo­łe­czeństw dal­szej kon­tro­li, jed­no­cze­śnie zmniej­sza­jąc indy­wi­du­al­ną wol­ność i przy­spie­sza­jąc prze­cho­dze­nie od kapi­ta­li­zmu do socjalizmu.

        Jan Jekie­łek – wrze­sień 2019