Cze­go się nie robi, by dobrze wyglą­dać na zdjęciu…

Ile zna­czy foto­gra­fia w poli­ty­ce… zwłasz­cza pod­czas  kam­pa­nii wyborczej.

Zdję­cia przed­sta­wia­ją­ce lide­rów par­tii, zwłasz­cza takich, któ­re hoł­du­ją poli­tycz­nej popraw­no­ści mają tak duże zna­cze­nie że gra­fi­cy w szta­bach wybor­czych je “ulep­sza­ją”.

Tak się sta­ło ze zdję­ciem lide­ra Par­tii Zie­lo­nej Eli­za­beth May, któ­ra na jed­nym ze zdjęć trzy­ma kubek jed­no­ra­zo­wy z przy­ja­zną śro­do­wi­sku meta­lo­wą rur­ką i logo par­tii na kub­ku. Jak się oka­za­ło i logo i rur­ka zosta­ły doda­ne w Photoshopie.

Lider­ka par­tii, choć zaszo­ko­wa­na tym co zro­bił jeden z człon­ków jej szta­bu,  doda­ła że nie było tu złej woli. Zapy­ta­na czy zamie­rza prze­pro­sić, stwier­dzi­ła że cały przy­pa­dek nie ma wie­le wspól­ne­go z hipo­kry­zją dla­te­go że na ory­gi­nal­nym zdję­ciu trzy­ma kubek któ­ry nada­je się do kom­po­sto­wa­nia bez żad­nej rur­ki. Oznaj­mi­ła, że bar­dzo uwa­ża na to żeby nie uży­wać pla­sti­ko­wych rze­czy takich jak butel­ki na wodę i zawsze nosi swój wła­sny kubek i swo­je wła­sne sztuć­ce do samo­lo­tu, nigdy nie uży­wa jednorazowych…

Nikt nie zapy­tał jej jed­nak czy dla­cze­go jed­nak podró­żu­je samo­lo­ta­mi, a nie bar­dziej eko­lo­gicz­ny­mi pocią­ga­mi czy też — jak 16-let­nia dzia­łacz­ka  Gre­ta Thun­berg łodzią żaglową.