Rząd Onta­rio poin­for­mo­wał, że w tym tygo­dniu wcho­dzi w życie zapo­wia­da­ny wcze­śniej pro­jekt pilo­ta­żo­wy, pod­nie­sie­nia ogra­ni­cze­nia pręd­ko­ści na trzech autostradach.

Mini­ster trans­por­tu Caro­li­ne Mul­ro­ney zapo­wie­dzia­ła że pro­jekt, któ­ry pod­no­si ogra­ni­cze­nia pręd­ko­ści ze 100 do 110 kilo­me­trów na godzi­nę, wej­dzie w życie w czwartek.

Wyż­sze limi­ty pręd­ko­ści są zgod­ne z ogra­ni­cze­nia­mi w innych pro­win­cjach i ozna­cza­ją powrót do pozio­mów obo­wią­zu­ją­cych w Onta­rio do 1975 roku.

Tra­sy obję­te pro­jek­tem pilo­ta­żo­wym obej­mu­ją odcin­ki auto­stra­dy 402 mię­dzy Lon­don a Sar­nią, Queen Eli­za­beth Way mię­dzy St. Catha­ri­nes i Hamil­ton oraz auto­stra­dy 417 mię­dzy Otta­wą a gra­ni­cą Quebecu.

Mini­ster­stwo umie­ści popra­wio­ne ozna­ko­wa­nie  na wymie­nio­nych tra­sach, aby poin­for­mo­wać kie­row­ców o zmianach

Pro­jekt pilo­ta­żo­wy obej­mu­je rów­nież kon­sul­ta­cje spo­łecz­ne na temat skut­ków nowych limi­tów pręd­ko­ści, a do 23 listo­pa­da moż­na wypeł­nić ankie­tę onli­ne na ten temat.