Gene­ral Motors wstrzy­ma­ło pro­duk­cję samo­cho­dów skła­da­nych w fabry­ce w Osha­wie, co ma zwią­zek ze straj­kiem związ­kow­ców z Uni­ted Auto Wor­kers w Sta­nach Zjed­no­czo­nych. Wstrzy­ma­nie pro­duk­cji w Osha­wie ozna­cza, że 1850 kana­dyj­skich pra­cow­ni­ków ma nie przy­cho­dzić do pra­cy do odwo­ła­nia. Pra­cow­ni­cyw dal­szym cią­gu będą otrzy­my­wać pensję.

1200 pra­cow­ni­ków skła­da­ją­cych cię­ża­rów­ki zosta­ło ode­sła­nych do domu we wto­rek z powo­du bra­ku czę­ści. W pią­tek sta­nę­ła linia pro­duk­cyj­na che­vro­le­ta impa­li, na któ­rej pra­co­wa­ło 650 osób.

GM Cana­da oświad­czy­ło, że w Osha­wie nie zaprze­sta­no tło­cze­nia ele­men­tów meta­lo­wych. Nor­mal­nie też funk­cjo­nu­ją fabry­ki w St. Catha­ri­nes i w Ingersoll.

W Sta­nach zamknię­tych jest ponad 30 fabryk GM. Straj­ku­je 49 000 pra­cow­ni­ków zrze­szo­nych w UAW. Przed­mio­tem spo­ru są m.in. zarob­ki, zabez­pie­cze­nie pra­cy i opie­ka medycz­na pracowników.