Pol­ska Izba han­dlo­wa od daw­na jest naszej spo­łecz­no­ści potrzeb­na, dla­te­go cie­szy, że ini­cja­ty­wa, któ­ra zro­dzi­ła się kil­ka ład­nych mie­się­cy temu nabie­ra kolo­rów; w minio­ną śro­dę odby­ło się uro­czy­ste prze­cię­cie wstę­gi otwie­ra­ją­cej ofi­cjal­nie PolCham w Kanadzie.
W uro­czy­sto­ści zor­ga­ni­zo­wa­nej w kon­su­la­cie pol­skim w Toron­to wzię­li udział Bur­mistrz Mis­sis­sau­gi Bon­nie Crom­bie oraz Bramp­ton Patrick Brown, któ­rzy mają dobre kon­tak­ty ze spo­łecz­no­ścią Polski.

Wśród hono­ro­wych gości zna­leź­li się:
Zack Labie­niec, Pol­ska Agen­cja Inwe­sty­cji i Han­dlu, Kie­row­nik Biu­ra Han­dlo­we­go w Toronto,
Romi Jasz­czyn­ski, Pol­ska Agen­cja Inwe­sty­cji i Han­dlu, Kie­row­nik ds. Roz­wo­ju Biz­ne­su, (przy­był z repre­zen­tan­ta­mi Pol­skich Biznesow:
Mar­cin Lesniak, Busi­ness Deve­lop­ment Direc­tor North Ame­ri­ca for Blachotrapez
Igor Pur­win and Piotr Sta­niek, obo­je sa Busi­ness Deve­lop­ment Mana­ger­sC­SHARK sp. z o.o. Igor Pur­win pra­cu­je w Kana­dyj­skim oddzia­le fir­my w Toronto.
Nick Per­si­chil­li, Senior Mana­ger, Sta­ke­hol­der Rela­tions & Busi­ness Deve­lop­ment, AUTOMOTIVE PARTS MANUFACURERS’ ASSOCIATION (APMA)
Greg Gil­mo­ur — key­no­te spe­aker, Owner of Re/Max Real­ty Spe­cia­li­sts Inc.
Ludwik Klim­kow­ski, Cer­ti­fied Fina­cial Plan­ner, MONEYWEB
Den­nis Pla­ta, Bazar McBe­an LLP
Andrew and Robert Sochaj, Cyclone
Chris Roni­kier, PMA Canada
Andy Mahut, Mana­ger, STELCO
Patri­cia Kaj­da, Part­ner, MNP
Den­nis Peter­son, Soli­ci­tor, PETERSON McVI­CAR LLP
Mal­go­rza­ta & Witek Mani­tius, POLIMEX
Karen Evans & Andrea Thorn­ton, LOT
Julius Gry­guc, BENDIX Fore­ign Exchange
Woj­ciech Gaj-Jablon­ski (Pre­si­dent) & Luke Wolk (Chief Ope­ra­tig Offi­cer), AMPERe
Cas­san­dra Dobrzyn­ski, Asso­cia­te, RESCON
Mag­da Pomor­ska, JOHN PAUL II POLISH CULTURAL CENTRE
Anna Chrza­niec­ki, Cen­tre for Edu­ca­tion & Training
Miro­slaw Sur­ma, Mini­stry of Eco­no­mic Develp­ment, Job Cre­ation and Tra­de (ojciec posłan­ki MPP Kin­gi Surmy)
Tere­sa Bere­zow­ski, Rada Polo­nii Świata

Gości było oko­ło 120 osób, wśród nich przed­sta­wi­cie­le Pla­có­wek Kon­su­lar­nych Gene­ral­nych Pol­ski, Austrii, Chor­wa­cji, Węgier, Czech.

Oddaj­my głos Mag­gi Stoch, któ­ra jest wice­pre­ze­sem Izby:
Dzię­ku­je­my ser­decz­nie Kon­su­la­to­wi Gene­ral­ne­mu za udo­stęp­nie­nie pla­ców­ki oraz pomoc, wspar­cie i dobre słowo.
Mamy popar­cie Pol­ska Agen­cja Inwe­sty­cji i Han­dlu repre­zen­to­wa­ne­go przez Zack’s Labie­niec oraz Romi Jasz­czyn­ski, któ­rzy przy­by­li z repre­zen­tan­ta­mi pol­skich biz­ne­sów z Pol­ski i Kanady.
Dzię­ku­je­my ser­decz­nie spon­so­rom oraz ponad 75 człon­kom, któ­rych cią­gle przybywa.
POLCHAM Cana­da Inc. jest kor­po­ra­cją non-for pro­fit, mamy bar­dzo sil­ny zarząd skła­da­ją­cy się z dzie­wię­ciu członków:

Pre­si­dent & CEO: Eric Szu­stak CPA, CA Pre­si­dent of Wawel Vil­la and Mis­sis­sau­ga Polish Days 
First Vice-Pre­si­dent: Mag­da­le­na Stoch, Real Esta­te Bro­ker with Re/Max Real­ty Spe­cia­li­sts Inc. 
Second Vice-Pre­si­dent: Kath­ryn Buis (ECON) Regio­nal Mar­ket Leader in Heal­th­ca­re len­ding, BMO Bank of Montreal 
Cor­po­ra­te Secre­ta­ry: Woj­tek Jaskie­wicz, LL.B., Com­mer­cial Liti­ga­tion & Inso­lven­cy – KMB LAW 
Board Mem­ber: Patri­cia Kaj­da, CPA, CA, Part­ner, Assu­ran­ce MNP LLP 
Board Mem­ber: Marek Joczys, Direc­tor, P&W Intermodal 
Board Mem­ber: John Gray­son, CEO, Wawel Vil­la Seniors Residences 
Board Mem­ber: Tom Dudek P. Eng., Mana­ging Direc­tor, Alti­tu­de Inve­st­ments Inc.
Board Mem­ber: Anna Litwin­ski, Exe­cu­ti­ve Vice Pre­si­dent, BMO Bank of Montreal

Misją Polcham Cana­da Inc. jest pro­mo­cja, pomoc w roz­wo­ju Pol­sko-Kana­dyj­skich Biz­ne­sów poprzez:  pro­mo­cję roz­wo­ju firm oraz biz­nes­me­nów będą­cych człon­ka­mi izby han­dlo­wej, edu­ka­cje oraz wspar­cie człon­ków izby z zakre­su pra­wa, podat­ków, zaso­bów ludz­kich, zatrud­nie­nia, importu/exportu, han­dlu i inwe­sty­cji. Kre­owa­nie zatrud­nie­nia oraz pośred­ni­cze­nie w ofer­tach zatrud­nie­nia dla człon­ków, zwłasz­cza studentów.

Mag­gie Stoch
Vice-President
POLCHAM Canada
Mobi­le: 905 624 2451