Modli­twy za zmar­łych na cmen­ta­rzach w GTA

Zbli­ża się Wszyst­kich Świę­tych, jak co roku pol­skie para­fie zapra­sza­ją na modli­twy za zmar­łych na cmen­ta­rzach. Coraz wię­cej nas tutaj leży na kana­dyj­skiej zie­mi dla­te­go win­ni­śmy naszą modl­twę nie tyl­ko naj­bliż­szym ale też wszyst­kim Roda­kom, z któ­ry­mi złą­czył nas wspól­ny emi­gra­cyj­ny los…


 

Modli­twy za Zmarłych!

reklama

Z oka­zji Uro­czy­sto­ści Wszyst­kich Świę­tych i Dnia Zadusz­ne­go odbę­dą się modli­twy za zmar­łych na cmen­ta­rzach. Modli­twy odpra­wio­ne będą w nie­dzie­lę 27 paź­dzier­ni­ka, 2019 r. na nastę­pu­ją­cych cmentarzach:

Godz. 14:00:

Resur­rec­tion Catho­lic Ceme­te­ry, Whit­by  (Msza św.)

Godz. 14:30:

Meado­wva­le Ceme­te­ry, Brampton

Godz. 15:00:

Mount Hope, Toronto

Park Lawn, Toronto

Sanc­tu­ary, Toronto

Holy Cross, Toronto

Queen of Heaven, Woodbridge

Pine Hills, Scarborough

Christ the King Ceme­te­ry, Scarborough

Godz. 16:00:

Assump­tion, Mississauga

Mount Peace, Mississauga

St. John’s, Mississauga

St. Mary’s, Mississauga

Thorn­ton Ceme­te­ry, Oshawa