Headlines from 1982 proclamation of the Charter

        Pięć lat temu pan Janusz Sze­pie­tow­ski, były dzia­łacz soli­dar­no­ścio­wy nie­spra­wie­dli­wie uwię­zio­ny w komu­ni­stycz­nej Pol­sce, na pod­sta­wie usta­wy wojen­nej z 1981 r., zapro­po­no­wał mi roz­po­czę­cie pety­cji Pro-Life ( za życiem), aby zakoń­czyć prze­śla­do­wa­nia i nie­spra­wie­dli­we aresz­to­wa­nie kana­dyj­skiej dzia­łacz­ki Pro-Life Mary Wagner (któ­ra w tym cza­sie prze­by­wa­ła w wię­zie­niu — Milton,Ontario) oraz do zmia­ny kana­dyj­skie­go Kodek­su Kar­ne­go – w celu umoż­li­wie­nia swo­bod­ne­go i poko­jo­we­go wyra­ża­nia swo­jej opi­nii, zgod­nej z naszym sumie­niem, szcze­gól­nie w przy­pad­ku abor­cji, bez kary wię­zie­nia za odmien­ne zda­nie.  W dniu 20 maja 2014 r., spo­tka­li­śmy się z ówcze­snym Mem­ber of Par­lia­ment (M.P.) na okreg — Kit­che­ner Cen­trum, z panem Ste­phen Woodworth – któ­ry obec­nie kan­dy­du­je w nad­cho­dzą­cych wybo­rach federalnych.

Pety­cja zosta­ła napi­sa­na korzy­sta­jąc z pomo­cy i doświad­cze­nia Pana Woodwor­tha, któ­ry jest praw­ni­kiem.  Przez dwa lata (od 2014 do 2016 roku) zbie­ra­li­śmy oso­bi­ście pod­pi­sy w kościo­łach, salach przy­ko­ściel­nych, salach ban­kie­to­wych, za pomo­cą pocz­ty, oraz pod­czas  róż­nych imprez kul­tu­ral­nych np. Ottawa’s March for Life, otrzy­mu­jąc w sumie 4,027 pod­pi­sów — głów­nie z połu­dnio­we­go Onta­rio, ale rów­nież z innych czę­ści kra­ju np. Kolum­bii Brytyjskiej.

Zosta­ły one następ­nie wysła­ne do 16 poli­ty­ków w Kana­dzie (więk­szość w Onta­rio) z tego 14-tu z nich to człon­ko­wie M.P’s w Izbie Gmin (House of Com­mons) w Otta­wie, i 2 posłów (Mem­ber of Pro­vin­cial Par­lia­ment (M.P.P.)) człon­ków Par­la­men­tu Pro­win­cji, Queen’s Park w Toron­to, Ontario.

Wyni­ki są następujące:

reklama

1. Nie­ste­ty, Libe­ral M.P. pan Peter Fon­se­ca ode­słał do moje­go biu­ra pety­cje z  wszyst­ki­mi 1, 299 pod­pi­sa­mi zebra­ny­mi w jego okrę­gu Mis­sis­sau­ga — East  Cook­svil­le. Jego sekre­tar­ka powie­dzia­ła mi 21 kwiet­nia, 2016 r. że powo­dem  ode­sła­nia pety­cji było to, że ich biu­ro było “pro-cho­ice” tj. za aborcją.

2. Podob­nie posta­pił Libe­ral­ny M.P. pan Arif Vira­ni repre­zen­tu­ją­cy okręg Park­da­le High Park w Toron­to, któ­ry odrzu­cił i ode­słał mi 783 pod­pi­sów (bez wyja­śnień), zebra­nych głów­nie w jego okręgu.

Obaj wyżej wymie­nie­ni libe­ral­ni poli­ty­cy demon­stru­ją dziw­ny spo­sób repre­zen­to­wa­nia swo­ich wybor­ców, odrzu­ca­jąc proś­bę o repre­zen­to­wa­nie ich  w Otta­wie, a tym samym demon­stru­ją pogwał­ce­nie ducha demo­kra­cji, a naj­gor­sze, że zła­ma­li demo­kra­tycz­ne zasa­dy par­la­men­tar­ne i poka­za­li hanieb­ną nie­wzru­szo­ność prze­ciw­ko gru­pie Kana­dyj­czy­ków — obroń­ców życia, głów­nie pol­skich Kana­dyj­czy­ków (ponie­waż oby­dwa te okrę­gi mają bar­dzo dużą gru­pę etnicz­ną pocho­dze­nia polskiego.

Inte­re­su­ją­ce jest dla przy­po­mnie­nia, oświad­cze­nie lide­ra Par­tii Libe­ral­nej, obec­ne­go Pre­mie­ra Mr. Justin Tru­de­au, któ­ry krót­ko po jego wybo­rach w dniu 4 listo­pa­da 2015 r. powie­dział: „ Jeste­śmy rzą­dem, któ­ry chce zdo­by­wać zaufa­nie Kana­dyj­czy­ków, demon­stru­jąc popar­cie dla Kanadyjczyków”.

Nie­ste­ty, w cią­gu ostat­nich czte­rech lat to „zaufa­nie” oka­za­ło się fał­szy­we i nie doty­czy Kana­dyj­czy­ków któ­rzy są za Pro-Life, czy­li za życiem, podob­nie jak w przy­pad­ku odrzu­ce­nia 1,299 w Mis­sis­sau­ga i 783 w Toron­to pod­pi­sów na pety­cji  Kana­dyj­czy­ków prze­waż­nie pol­skie­go pochodzenia.
3. Hon. Dipi­ka Damer­la M.P.P. — okręg Mis­sis­sau­ga East-Cook­svil­le — otrzy­ma­ła 1,299 pod­pi­sów (kopie) i za pośred­nic­twem jej sekre­tar­ki pora­dzo­no, aby Mary Wagner pomógł przed­sta­wi­ciel z okrę­gu, w któ­rym ona miesz­ka, ale nie otrzy­ma­li­śmy  ofi­cjal­nej odpo­wie­dzi od pani Damerla.

4. Pan David McGu­in­ty M.P. — okręg Otta­wa South — 214 pod­pi­sów. Pod­czas roz­mo­wy tele­fo­nicz­nej z jego sekre­tar­ką, któ­ra powie­dzia­ła mi, że ory­gi­na­ły zgi­nę­ły, i mogę mu przy­słać kopię tych pod­pi­sów. Po wysła­niu kopii było brak dal­szych dzia­łań lub odpowiedzi.

5. Pan Raj Saini M.P. – okręg Cen­trum Kit­che­ner — 184 pod­pi­sów, jego biu­ro nigdy mi nie dało odpowiedzi.

6. Pan Erin O’Toole M.P. — okręg Dur­ham — 178 pod­pi­sów, bez odpowiedzi.

7. Pani Filo­me­na Tas­si M.P. — okręg Hamil­ton – Anca­ster — Dun­das — 149 pod­pi­sów, bez odpowiedzi.

8. Pan John Nater M.P. – okręg Perth ‑Wel­ling­ton — 128 pod­pi­sów, napi­sał do mnie krót­ki list infor­mu­ją­cy, że po zwe­ry­fi­ko­wa­niu pod­pi­sów, pety­cja zosta­nie zgło­szo­na i przed­sta­wio­na do roz­pa­trze­nia w Izbie Gmin (House of Commons).

9. Pan Andrew Sche­er M.P. — okręg Regi­na-Qu-Appel­le — 99 pod­pi­sów, roz­ma­wia­łem z sekre­tar­ką przez tele­fon, ale nie otrzy­ma­łem kon­kret­nej odpo­wie­dzi, czy pety­cja zosta­nie zgło­szo­na lub przed­sta­wio­na w Izbie Gmin.

10. Pani Kari­na Gould M.P., okręg Bur­ling­ton — 80 pod­pi­sów, brak odpowiedzi.

11. Pan Chris Bit­tle M.P. — okręg St. Cathe­ri­nes — 77 pod­pi­sów, brak odpowiedzi.

12. Pani Ire­ne Mathys­sen M.P., okręg Lon­dyn — Fan­sha­we — 47 pod­pi­sów, jego sekre­tarz oddzwo­nił z pyta­nia­mi doty­czą­cy­mi pety­cji, ale pózniej bez odpowiedzi.

13. Pan Bob Bra­ti­na M.P., okręg Hamil­ton East – Sto­ney Cre­ek — 36 pod­pi­sów, brak odpowiedzi.

14. Hon. Made­li­ne Meil­leur M.P.P., Pro­ku­ra­tor Gene­ral­ny w Onta­rio i M.P.P.,  okręg Otta­wa — Vanier — 4027 pod­pi­sów (kopie), brak odpowiedzi.

15. Hon. Jody Wil­son-Ray­bo­uld M.P., Mini­ster Spra­wie­dli­wo­ści i Pro­ku­ra­tor Gene­ral­ny Kana­dy oraz M.P., okręg Van­co­uver – 4,027 pod­pi­sów (kopie), wysła­ła list do pana Harol­da Albrech­ta M.P., okręg Kit­che­ner-Cone­sto­ga (patrz poni­żej #16) któ­ry póź­niej ten list prze­słał do mnie. ówcze­sny Mini­ster Spra­wie­dli­wo­ści Wil­son ‑Ray­bo­uld zmi­ni­ma­li­zo­wa­ła potrze­bę zmia­ny kodek­su kar­ne­go, wska­zu­jąc,  że uwię­zie­nie jest z trzech powo­dów: 1) „w celu zapew­nie­nia obec­no­ści w sądzie ”

2) „ dla bez­pie­czeń­stwa publicz­ne­go ” oraz

3) „ w celu utrzy­ma­nia zaufa­nia do wymia­ru spra­wie­dli­wo­ści ”. Ponad­to pod­kre­śli­la, że wyrok jest pro­por­cjo­nal­ny do wagi prze­stęp­stwa i stop­nia odpo­wie­dzial­no­ści sprawcy.

Jakie to dziw­ne, że poko­jo­we roz­da­wa­nie róż przez Mary Wagner mat­kom ocze­ku­ją­cym na abor­cję, któ­ra z zamia­rem ura­to­wa­nia isto­ty ludz­kiej jest postrze­ga­ne przez Pro­ku­ra­to­ra Gene­ral­ne­go, jako zagro­że­nie „dla bez­pie­czeń­stwa publicz­ne­go” i uwa­ża jej „prze­stęp­stwo” za bar­dzo poważne.

Tak­że trak­to­wa­nie takie­go “prze­stęp­stwa” jakie doko­na­ła pani Wagner jest uwa­ża­ne według nasze­go Mini­stra Spra­wie­dli­wo­ści za bar­dzo “poważ­ne” i zmu­sza nasz tak zwa­ny sys­tem „spra­wie­dli­wo­ści” do uwię­zie­nia tak nie­zwy­kle spo­koj­nej i opie­kuń­czej oso­by na ponad 4 lata w kana­dyj­skich wię­zie­niach. Dziw­na „spra­wie­dli­wość” — powiedziałbym.

16. Dr. Harold Albrecht M.P., okręg Kit­che­ne­ra Cone­sto­ga — 753 podpisów.

Dr Albrecht, kon­ser­wa­ty­sta, zaak­cep­to­wał nie tyl­ko pety­cje z pod­pi­sa­mi­ze swe­go okrę­gu, ale tak­że pod­pi­sy z okrę­gów libe­ra­łów M.P. pana Fon­se­ca i pana Vira­nie­go, któ­re oso­bi­ście przed­sta­wił pod­czas trzech osob­nych sesji: w dniu 19 maja 2016 r. w Izbie Gmin, (753 pod­pi­sów z jego okrę­gu i oko­lic); 8 czerw­ca 2016 r. (1,300 pod­pi­sów z całej Kana­dy); i 28 wrze­śnia 2016 r. (1,299 pod­pi­sów głów­nie z obsza­ru Toron­to). W sumie 3,353 pod­pi­sów zosta­ło przed­sta­wio­nych w Izbie Gmin w Ottawie.

W związ­ku z tym trze­ba pamię­tać, w jaki spo­sób wyżej wymie­nie­ni par­la­men­ta­rzy­ści repre­zen­to­wa­li lub nie repre­zen­to­wa­li nasze inte­re­sy na rzecz ochro­ny życia i jak powin­ni­śmy gło­so­wać (21 paź­dzier­ni­ka 2019 r.) w nad­cho­dzą­cych wybo­rach fede­ral­nych. Aby­śmy mogli wresz­cie mieć tę kul­tu­rę życia w Kanadzie.

Dr Andrew (Andrzej) Caruk

Chi­ro­prak­tyk Orto­pe­da i były czło­nek “Friends of Solidarity”

w Kana­dzie

        „Dro­dzy Bra­cia i Sio­stry, bądz­cie soli­dar­ni z życiem. Woła­nie to kie­ru­ję do wszyst­kich moich roda­ków bez wzglę­du na prze­ko­na­nia reli­gij­ne. Do wszyst­kich ludzi, niko­go nie wyłą­cza­jąc… “Naród któ­ry zabi­ja wła­sne dzie­ci, sta­je się naro­dem bez przy­szło­ści”… Trwa wal­ka mię­dzy cywi­li­za­cją życia a cywi­li­za­cją śmier­ci. Dla­te­go tak waż­ne jest budo­wa­nie “kul­tu­ry życia”.           — Świę­ty Papież Jan Paweł II, Kalisz, Pol­ska 1997