Andrzej Roz­bic­ki zapra­sza na kon­cert The Very Best of Moniusz­ko połą­czo­ny z obcho­da­mi 25-lecia Cele­bri­ty Sym­pho­ny Orche­stra. Andrzej Roz­bic­ki od lat pro­mu­je Pol­skę, jej kul­tu­rę, tra­dy­cje; Jego pasja i miłość Ojczy­zny sła­wią imię Pol­ski i prze­ko­nu­ją do niej innych.