W ostat­nim cza­sie w Bramp­ton na pla­ka­tach dwóch kan­dy­da­tów NDP poja­wi­ły się nie­na­wist­ne hasła. Kan­dy­dat z Bramp­ton East, Saran­jit Singh, mówi, że na jego zna­ku ktoś wypi­sał spray­em “sło­wo na N”.

Celem wan­da­li był rów­nież pla­kat usta­wio­ny przy biu­rze wybor­czym kan­dy­dat­ki Navjit Kaur, kan­dy­dat­ki w Bramp­ton West, któ­ra nosi nakry­cie gło­wy. Ktoś napi­sał: “Zdej­mij to lub wra­caj do domu”. Kaur mówi, że to przy­kre. Myśli o innych oso­bach, któ­re doświad­czy­ły dys­kry­mi­na­cji w tej spo­łecz­no­ści i o tym, jak one musia­ły się czuć.

Znisz­czo­ne zosta­ły też tabli­ce pro­mu­ją­ce kan­dy­da­tu­rę kon­ser­wa­tyst­ki Nadirah Naze­er. Naze­er star­tu­je w Beaches East-York. Zamie­ści­la w inter­ne­cie zdję­cia jej pla­ka­tów roze­rwa­nych na pół.