Od daw­na twier­dzę, że ame­ry­kań­ska Polo­nia to jedy­ne narzę­dzie Pola­ków, któ­re podob­nie jak ma to miej­sce w przy­pad­ku lob­by żydow­skie­go pozwa­la na wpływ na pew­ne aspek­ty ame­ry­kań­skiej poli­ty­ki zagra­nicz­nej. Tę samą moż­li­wość dostrze­ga Domi­nik Ste­cu­la w Washing­ton Post

https://www.washingtonpost.com/politics/2019/10/11/trump-is-moving-secure-polish-american-vote-heres-how/

 

A oto mój poprzed­ni komentarz: