Men­ni­ca pań­stwo­wa przed­sta­wi­ła nową mone­tę kolek­cjo­ner­ską z wize­run­kiem Louisa Rie­la, któ­ry był przy­wód­cą Mety­sów i zało­ży­cie­lem Mani­to­by. Mone­ta zosta­ła wyda­na z oka­zji 175. rocz­ni­cy uro­dzin Rie­la. Jest to pierw­sza mone­ta, na któ­rej znaj­dzie się napis w języ­ku Mety­sów, Michif.

Riel dzia­łał na obsza­rze Red River i na pół­noc­nym zacho­dzie, gdzie bro­nił praw lud­no­ści rdzen­nej i pró­bo­wał powstrzy­my­wać kana­dyj­ską eks­pan­sję na zie­miach Mety­sów. Został zabi­ty w 1885 roku.

Na mone­cie zostal przed­sta­wio­ny por­tret Rie­la w skó­rza­nej kurt­ce z wzo­rem kwia­to­wym. Wokół prze­bie­ga tra­dy­cyj­na mety­ska wstę­ga ukła­da­ją­ca się we frag­ment sym­bo­lu nie­skoń­czo­no­ści, co ma repre­zen­to­wać naro­do­wość mety­ską. Jest na niej wygra­we­ro­wa­ny pod­pis Riela.

reklama

Prze­wod­ni­czą­cy Fede­ra­cji Mety­sów w Mani­to­bie, David Char­trand, powie­dział, że men­ni­ca współ­pra­co­wa­ła z lud­no­ścią rdzen­ną pod­czas pro­jek­to­wa­nia mone­ty. Auto­rem pro­jek­tu jest mety­ski arty­sta David Gar­ne­au. Będzie wybi­tych 15 000 monet, każ­da ma kosz­to­wać 59,95 dol. Mone­ty będą dostęp­ne w sprze­da­ży w listopadzie.