30 lat od upad­ku komu­ni­zmu — kon­cert czte­rech narodów

W nie­dziel­ne popo­łu­dnie 27 paź­dzier­ni­ka kon­su­la­ty czte­rech kra­jów Gru­py Wyszeh­radz­kiej — Czech, Węgier, Pol­ski i Sło­wa­cji uczci­ły 30-lecie upad­ku domi­na­cji sowiec­kiej w Euro­pie Środ­ko­wo-wschod­niej kon­cer­tem pre­zen­tu­ją­cym naj­lep­szą muzy­kę naszych naro­dów. Odbył się on w koście­le św. Andrze­ja w cen­trum Toron­to. Przy­by­ło wie­lu zna­mie­ni­tych gości w tym m.in. pre­mier pro­win­cji Onta­rio Doug Ford. Całość czę­ści muzycz­nej opra­co­wał Maciej Jaś­kie­wicz, śpie­wa­ły m.in. pol­skie chó­ry i soli­ści. Kon­cert był impre­zą otwar­tą, wstęp był bez­płat­ny. Przed­sta­wia­my frag­men­ty prze­mó­wień i kil­ka uryw­ków utwo­rów muzycznych.

 

Fot. Hie­ro­nim Tere­siń­ski i Nata­lia Łabuz

 

Reklama

A oto infor­ma­cja pol­skie­go konsulatu:

30 lat temu odzy­ska­li­śmy wol­ność. Kon­cert „Fre­edom Reborn”. 

Wiel­ki kon­cert na wiel­ki jubi­le­usz. Tak moż­na okre­ślić nie­dziel­ne przed­się­wzię­cie muzycz­ne „Fre­edom Reborn”, zor­ga­ni­zo­wa­ne dla upa­mięt­nie­nia 30. rocz­ni­cy upad­ku komu­ni­zmu. To wyjąt­ko­we wyda­rze­nie zosta­ło zre­ali­zo­wa­ne wspól­nie z pań­stwa­mi Gru­py Wyszeh­radz­kiej: Kon­su­la­tem Gene­ral­nym Czech, Węgier, Pol­ski oraz Amba­sa­dą Sło­wa­cji w Kana­dzie. Wśród gości hono­ro­wych obec­ny był mię­dzy inny­mi Pre­mier Onta­rio Doug Ford.

30 lat temu upo­mnie­li­śmy się o wolność 

Jak pod­kre­śla Kon­sul Gene­ral­ny RP w Toron­to Krzysz­tof Grzel­czyk, kon­cert był zwień­cze­niem kil­ku­mie­sięcz­nej pra­cy Kon­su­la­tu Gene­ral­ne­go RP wraz z kor­pu­sem dyplo­ma­tycz­nym państw two­rzą­cych Gru­pę Wyszeh­radz­ką (V4) — Wspól­nie z Kon­su­la­ta­mi Czech i Węgier, a tak­że Amba­sa­dą Sło­wa­cji w Kana­dzie chcie­li­śmy upa­mięt­nić wyda­rze­nia 1989 roku, któ­re dopro­wa­dzi­ły do upad­ku żela­znej kur­ty­ny. Poprzez czę­ścio­wo wol­ne wybo­ry w Pol­sce, aksa­mit­ną rewo­lu­cję w Cze­cho­sło­wa­cji aż do upad­ku muru ber­liń­skie­go. 30 lat temu upo­mnie­li­śmy się o wol­ność i ją odzy­ska­li­śmy. Dzi­siaj wspól­nie świę­tu­je­my nasze zwy­cię­stwo nad reżi­mem komu­ni­stycz­nym – pod­su­mo­wu­je Konsul.

Razem o wolności 

Uta­len­to­wa­nych arty­stów z Pol­ski, Czech, Sło­wa­cji i Węgier okla­ski­wa­ła pra­wie 1000 oso­bo­wa publicz­ność zgro­ma­dzo­na w Koście­le pw. Świę­te­go Andrze­ja w Toron­to. Swo­je prze­mó­wie­nia wygło­si­li Pre­mier Onta­rio Doug Ford, Kon­sul Gene­ral­ny Węgier w Toron­to Valér Pal­ko­vits, Kon­sul Gene­ral­ny Czech w Toron­to Ivan Pocuch, Kon­sul Gene­ral­ny RP w Toron­to Krzysz­tof Grzel­czyk oraz Amba­sa­dor Sło­wa­cji w Otta­wie Vit Koziak. Pod­czas kon­cer­tu wystą­pi­li: świa­to­wej sła­wy pol­sko – kana­dyj­ski pia­ni­sta Dawid Wnu­kow­ski, pol­sko-kana­dyj­ska sopra­nist­ka Ali­cja M. Wysoc­ka, śpie­wak ope­ro­wy, bas-bary­ton John Hol­land, sło­wac­ki bary­ton Jan Vacu­lik, zna­ko­mi­ta węgier­ska wio­lon­cze­list­ka Sophia Anna Szo­ko­lay, orga­ni­sta Imre Oláh, a tak­że Novi Sin­gers Toron­to, Toron­to Sin­fo­niet­ta i Dvo­řák Pia­no Quar­tet pod batu­tą Maestro Macie­ja Jaśkiewicza.

W cza­sie wyda­rze­nia muzy­cy wyko­na­li naj­pięk­niej­sze utwo­ry wybit­nych kom­po­zy­to­rów takich jak Fry­de­ryk Cho­pin, Sta­ni­sław Moniusz­ko, Ferenc Liszt, Anto­nín Dvo­řák, Zol­tán Kodály czy Bedřich Sme­ta­na. Całość popro­wa­dził Woj­ciech Woj­na­ro­wicz. Na zakoń­cze­nie zabrzmiał utwór „Dona nobis pacem” (Obdarz nas poko­jem) w wyko­na­niu pol­skich i węgier­skich muzy­ków sym­bo­licz­nie zamy­ka­ją­cy kon­cert, pozo­sta­wia­ją­cy uni­wer­sal­ne prze­sła­nie i przy­po­mi­na­ją­cy nam wszyst­kim o dwóch naj­waż­niej­szych war­to­ściach: wol­no­ści i pokoju.

Nata­lia Łabuz

Kon­su­lat Gene­ral­ny RP w Toronto