Eli­za­beth May ustą­pi­ła ze sta­no­wi­ska lide­ra Par­tii Zielonych

Eli­za­beth May ogło­si­ła w ponie­dzia­łek 4 listo­pa­da, że ustą­pi­ła z funk­cji przy­wód­cy fede­ral­nej Par­tii Zie­lo­nych, któ­rą pia­sto­wa­ła od 2006 roku.

Repre­zen­tu­ją­ca okręg w Kolum­bii Bry­tyj­skiej posłan­ka powie­dzia­ła, że czu­je się dobrze, opusz­cza­jąc sta­no­wi­sko lide­ra w dobrej sytu­acji, kie­dy w ostat­niej kam­pa­nii wybor­czej par­tia po raz pierw­szy uzy­ska­ła ponad milion gło­sów; nie ma na świe­cie inne­go kra­ju, któ­ry osią­gnął­by to, co osią­gnę­li­śmy — dodała

May zapew­nia­ła, że będzie nadal zasia­dać w par­la­men­cie i będzie lide­rem klu­bu par­tii. Powie­dzia­ła, że ​​obie­ca­ła cór­ce, że wybo­ry w 2019 r. będą jej ostat­ni­mi u ste­ru partii.

Reklama

„W prze­ci­wień­stwie do poli­ty­ków, któ­rzy twier­dzą, że chcą spę­dzić wię­cej cza­su ze swo­ją rodzi­ną, a potem odcho­dzą ze smut­kiem, jestem bar­dzo pod­eks­cy­to­wa­na, że będę mia­ła wię­cej cza­su by być z mężem, z moją cór­ką i dal­szą rodzi­ną  — powiedziała.

Doda­ła, że będzie naci­ska­ła na rząd libe­ral­ny, aby wpro­wa­dził „maso­we” i „trans­for­ma­cyj­ne” zmia­ny w poli­ty­ce kli­ma­tycz­nej w nad­cho­dzą­cej sesji parlamentarnej.

Cho­ciaż par­tia osią­gnę­ła w zeszłym mie­sią­cu naj­lep­szy wynik wybor­czy w swo­jej histo­rii , nie­któ­rzy obser­wa­to­rzy prze­wi­dy­wa­li, że Zie­lo­ni zdo­bę­dą jesz­cze wię­cej man­da­tów, bio­rąc pod uwa­gę, jak wie­lu gło­su­ją­cych uwa­ża­ło zmia­ny kli­ma­tu za poważ­nym problem.

May wywo­ła­ła “kon­tro­wer­sję” w okre­sie poprze­dza­ją­cym wybo­ry par­la­men­tar­ne, kie­dy w wywia­dzie dla Power & Poli­tics CBC powie­dzia­ła, że nie zablo­ku­je swo­im posłom moż­li­wo­ści przed­ło­że­nia prze­pi­sów anty­abor­cyj­nych. Par­tia wyda­ła następ­nie oświad­cze­nie, w któ­rym stwier­dza­ła, że „nie ma szans, by przed­sta­wi­ciel Zie­lo­nych kie­dy­kol­wiek otwo­rzył deba­tę na temat aborcji”.

 

Były dzien­ni­karz Jo-Ann Roberts będzie tym­cza­so­wym przy­wód­cą par­tii. Nowy lider zosta­nie wybra­ny w gło­so­wa­niu 4 paź­dzier­ni­ka 2020.