Prze­sy­łam odpo­wiedź Mini­ster­stwa Finan­sów na mój list prze­sła­ny do Pre­mie­ra i kil­ku mini­strów dro­gą elektroniczną.

Nie jestem usa­tys­fak­cjo­no­wa­ny tą odpo­wie­dzią bo  nie zawie­ra odpo­wie­dzi na wszyst­kie tema­ty zawar­te w moim liscie.

Chcę prze­ka­zać infor­ma­cje zawar­te w tej odpo­wie­dzi czy­tel­ni­kom GOŃCA

Do  KPK prze­ślę osob­no z proś­bą o inter­wen­cję w REV. CAN.

Reklama

Pozdra­wiam S.P.

 

List Pana Sta­ni­sła­wa Pie­tra­sa do władz RP:

 

Sta­ni­sław Pie­tras 09.09.2019

P.POSŁOWIE-
Pan P.Naimski, Pan A.Macierewicz , Pan Min.-Dariusz Piontkowski,Pan Pre­mier M. Morawiecki.

W związ­ku z wczo­raj­szym spo­tka­niem przed­wy­bor­czym z Polo­nią w Mis­sis­sau­ga-Kana­da oraz moim pyta­niem o los pol­skich eme­ry­tów w Kana­dzie wyja­śniam co nastę­pu­je; Pano­wie P. Naim­ski i A.Macierewicz pro­si­li­ście Polo­nię o prze­dłu­że­nie man­da­tu posel­skie­go a ja pro­si­łem o pochy­le­nie się posłów i Rzą­du PiS nad pro­ble­ma­mi pol­skich eme­ry­tów w Kanadzie.Emeryci są wdzięcz­ni za przy­wró­ce­nie wie­ku eme­ry­tal­ne­go ‚trzy­na­stą eme­ry­tu­ręi pod­wyż­sze­nie mini­mal­nej eme­ry­tu­ry lecz bory­ka­ją się z inny­mi pro­ble­ma­mi taki­mi jak;

1.Treść umo­wy pol-kana­dyj­skiej „O uni­ka­niu podwój­ne­go opodatkowania.
2.Dokumenty z ZUS.
3.Kwota wol­na od podatków .
4.Niszczenie doku­men­tów pła­co­wych i błęd­ne nali­cza­nie eme­ry­tur na pod­sta­wie nipeł­nych lub nie­praw­dzi­wych danych.

Posta­ram się pokrót­ce wyja­śnić sed­no tych pro­ble­mów. Umo­wa pol­sko-kana­dyj­ska „O uni­ka­niu podwój­ne­go opo­dat­ko­wa­nia” była chy­ba pod­pi­sy­wa­na przez pol­skie­go mini­stra na klęcz­kach bo zawie­ra nie­ko­rzyst­ne dla eme­ry­tów i pol­skich podat­ni­ków zapi­sy a mia­no­wi­cie, Jest w niej zapis, że ren­ty i eme­ry­tu­ry nie mogą być wyżej opo­dat­ko­wa­ne niż 15%, a w prak­ty­ce wyglą­da to tak.

Eme­ry­ci zamiesz­ka­li w Kana­dzie pła­cą w Pol­sce poda­tek od eme­ry­tu­ry w wyso­ko­ści 15%, lecz w Kana­dzie pol­ska eme­ry­tu­ra jest dopi­sy­wa­na do kana­dyj­skich docho­dów i pła­ci­my jesz­cze raz poda­tek od już opo­dat­ko­wa­nej emerytury.

Dopi­sa­na do kana­dyj­skich docho­dów pol­ska eme­ry­tu­ra b. czę­sto pozba­wia pol­skich eme­ry­tów moż­li­wo­ści otrzy­ma­nia trze­ciej czę­ści kana­dyj­skiej eme­ry­tu­ry czy­li gwa­ran­to­wa­ne­go dodat­ku w przy­pad­ku osią­gnię­cia docho­dów poni­żej mini­mum socjal­ne­go (oko­ło 1200 dol.).

Nad­mie­niam że eme­ry­tu­ra za pra­cę w Pol­sce i pła­ce­nie obo­wiąz­ko­wych skła­dek do pol­skiej insty­tu­cji czy­li ZUS jest już opo­dat­ko­wa­na, a doda­tek gwa­ran­to­wa­ny jest za pra­cę i pobyt w Kanadzie.

Prak­tycz­nie to pol­ski podat­nik pła­ci za łata­nie dziu­ry w kana­dyj­skim budżecie.Kanadyjska eme­ry­tu­ra skła­da się z 3 części,czyli pod­sta­wo­wej za pra­cę i opła­co­ne skład­ki. Za wiek emerytalny(65 lat) zależ­ny od okre­su poby­tu w Kana­dzie i gwa­ran­to­wa­ne­go dodat­ku któ­re­go naj­czę­ściej pol­scy eme­ry­ci są pozba­wia­ni po dopi­sa­niu pol­skiej eme­ry­tu­ry do kana­dyj­skich dochodów.Wysokość kana­dyj­skiej eme­ry­tu­ry jest poni­żej gra­ni­cy ubóstwa.Ja po 32 latach pra­cy otrzy­mu­ję 676 dol. plus 430 star­czej pen­sji za pobyt.

Wyso­kość kana­dyj­skiej eme­ry­tu­ry jest limi­to­wa­na poprzez limit corocz­nych skła­dek usta­la­nych przez Parlament.

Pola­cy powin­ni się trzy­mać swo­je­go sys­te­mu pro­cen­to­we­go pobie­ra­nia skła­dek a by unik­nąć sta­nia w kolej­kach po zasił­ki socjal­ne. Następ­ną spra­wą są doku­men­ty z ZUS.Coroczne potwier­dze­nie że nadal żyję jest w dwu języ­kach mimo że jest prze­zna­czo­ne do pol­skiej insty­tu­cji czy­li ZUS,a corocz­ne roz­li­cze­nie finan­so­we doty­czą­ce wypła­co­nej eme­ry­tu­ry i pobra­nych podat­ków jest tyl­ko w języ­ku pol­skim mimo że jest prze­zna­czo­ne do kana­dyj­skiej insty­tu­cji (Rev. Can.)

Sko­ro Kana­da nie uzna­je pol­skich doku­men­tów to może ZUS powi­nien pisać wysy­ła­ne do Kana­dy doku­men­ty w obu językach.Jest to dużym utrud­nie­niem dla pol­skich eme­ry­tów, aby pol­skie roz­li­cze­nie finan­so­we prze­tłu­ma­czyć u tłu­ma­cza przy­się­głe­go (koszt od 100–500 dol.), a tak­że czas zdro­wie i odległości.

Następ­ną spra­wą jest korzy­sta­nie przez eme­ry­tów z ulgi podat­ko­wej jaką jest kwo­ta wol­na od podatku.W Kana­dzie jest to kwo­ta (oko­ło 11tys dol.) dla wszyst­kich plus inne ulgi np. dla emerytów.Tzn. że pierw­sze 11tys. dol. docho­dów jest bez podat­ków, a dopie­ro kwo­ta docho­dów powy­żej tej sumy jest opo­dat­ko­wa­na zgod­nie z wyso­ko­ścią docho­dów i pro­gów podatkowych.

Gdy­by w Pol­sce kwo­ta wol­na od podat­ku zna­czy­ła to samo co w Kana­dzie to wie­lu eme­ry­tów mogło by z niej sko­rzy­stać pła­cąc w Pol­sce mniej niż te usta­lo­ne w umo­wie 15%.

Ostat­nia spra­wa to nisz­cze­nie doku­men­tów pła­co­wych przez zakła­dy pracy.W latach 1980–81 było to zja­wi­sko powszech­ne sądząc po roz­mo­wach z ludź­mi z róż­nych stron Polski.

W moim przy­pad­ku to mój były pra­co­daw­ca, czy­li (Spół­ka Skar­bu Pań­stwa )” BUMAR” znisz­czył doku­men­ty pła­co­we za 8 z 15 lat mojej pra­cy twier­dząc, że miał pra­wo, a nawet obo­wią­zek nisz­cze­nia doku­men­tów po 5 latach mimo ż pra­wo sta­no­wi­ło inaczej.

Pra­wo rów­nież dawa­ło szan­se dowol­nej inter­pre­ta­cji ter­mi­nu „BRAK DANYCH” .Zakład pra­cy podał nie­kom­plet­ne i nie­praw­dzi­we dane na dru­ku RP‑7, a ZUS nie zwró­cił się do zakła­du o uzu­peł­nie­nie bra­ku­ją­cych danych lecz uznał to co wpi­sał zakład pra­cy za pod­sta­wę do obli­cze­nia mojej eme­ry­tu­ry. ZUS chy­ba nie księ­go­wał pobra­nych z moich pobo­rów obo­wiąz­ko­wych skła­dek, bo nie wie ile ich pobrał mimo wska­za­ne­go nr.konta.

Takie wybiór­cze nisz­cze­nie doku­men­tów pła­co­wych to w efek­cie doży­wot­ni wyrok na eme­ry­ta w posta­ci zani­żo­nej emerytury.

Takich jak ja jest więcej.

Wyni­ka z tego że ‚jeśli ktoś wyrwie kil­ka kar­tek z doku­men­ta­cji pła­co­wej to pol­skie pań­stwo jest bez­rad­ne. Czu­ję się oszu­ka­ny przez insty­tu­cje pań­stwa pol­skie­go przez to że zakład jako spół­ka pań­stwo­wa znisz­czył dużą część moich doku­men­tów pła­co­wych( a oso­bo­we pozo­sta­ły w całości)i oraz że ZUS że uznał dzia­ła­nia zakła­du pra­cy za pra­wi­dło­we i obli­czył moją eme­ry­tu­rę na pod­sta­wie nie­peł­nych i nie­praw­dzi­wych danych. ZUS czy­ni mnie win­nym za to,że nie dostar­czy­łęm tego, co wytwo­rzył ‚prze­cho­wy­wał i nisz­czył zakład pra­cy, a ja nie mia­łem dostę­pu do moich dokumentów.

Z doku­men­tów prze­sła­nych mi przez zakład pra­cy moż­na wywnio­sko­wać że zakład nisz­czył moje doku­men­ty kie­dy ja tam jesz­cze pra­co­wa­łem. Odmó­wił rów­nież wpi­su moich zarob­ków do ksią­żecz­ki ubezpieczeniowej.

Bene­fi­cjen­tem znisz­czo­nych doku­men­tów pozo­sta­je ZUS ‚bo mi nie wypła­ca należ­nej mi eme­ry­tu­ry od mar­ca 2015r. Nie będę tu cyto­wał wszyst­kich wznio­słych haseł. Przy­po­mnę tyl­ko dwa.  Oto one.”Państwo nie robi łaski wypła­ca­jąc eme­ry­tu­ry” –B.Sz w ubr. Lub ostat­nio P. Pre­mier Mora­wiec­ki- „Chce­my by eme­ry­tu­ra plus była gwarantowana”.

Ja i inni eme­ry­ci chce­my aby nam wypła­ca­no wg pobra­nych skła­dek eme­ry­tal­nych. Chce­my ele­men­tar­nej spra­wie­dli­wo­ści, a nie moż­li­wych ukła­dów na linii ZUS –zakła­dy pra­cy lub eme­ry­tu­ry spe­cjal­nej typu „tram­wa­jar­ka z Gdańska”.

Myślę, że eme­ry­ci widzą wysi­łek tego Rzą­du i przy urnach wybor­czych prze­dłu­żą man­dat tego Rzą­du lecz w dro­dze do urn zapy­ta­ją czy PiS będzie pamię­tać o nich po wyborach.Życie eme­ry­tów b.szybko upływa.Życzę Wam ponow­nej wygranej,szacunku i uzna­nia a sobie dużo nadziei zwią­za­nej z tym Rządem.

Z wyra­za­mi sza­cun­ku-Sta­ni­sław Pietras–Kanada

•••

I odpo­wiedź z ZUS


W odpo­wie­dzi na Pana wystą­pie­nie z dnia 9 wrze­śnia 2019 r., skie­ro­wa­ne do Sej­mu RP, doty­czą­ce m.in. zasad opo­dat­ko­wa­nia pol­skich eme­ry­tur wypła­ca­nych kana­dyj­skim rezy­den­tom podat­ko­wym (oso­bom mają­cym miej­sce zamiesz­ka­nia do celów podat­ko­wych w Kana­dzie), prze­ka­za­ne w czę­ści do Mini­ster­stwa Finan­sów pismem Mini­ster­stwa Rodzi­ny, Pra­cy i Poli­ty­ki Spo­łecz­nej z dnia 7 paź­dzier­ni­ka 2019 r., Mini­ster­stwo Finan­sów, w zakre­sie swo­jej wła­ści­wo­ści, uprzej­mie wyjaśnia.

1) Posta­no­wie­nia kon­wen­cji mię­dzy Rze­czą­po­spo­li­tą Pol­ską a Kana­dą w spra­wie uni­ka­nia podwój­ne­go opo­dat­ko­wa­nia i zapo­bie­ga­nia uchy­la­niu się od opo­dat­ko­wa­nia w zakre­sie podat­ków od dochodu

Zakres Pana obo­wiąz­ku podat­ko­we­go w Pol­sce regu­lu­ją prze­pi­sy usta­wy z dnia 26 lip­ca 1991 r. o podat­ku docho­do­wym od osób fizycz­nych (Dz. U. z 2019 poz. 1387, z późn. zm.) dalej jako: „usta­wa”, oraz kon­wen­cji mię­dzy Rze­czą­po­spo­li­tą Pol­ską a Kana­dą w spra­wie uni­ka­nia podwój­ne­go opo­dat­ko­wa­nia i zapo­bie­ga­nia uchy­la­niu się od opo­dat­ko­wa­nia w zakre­sie podat­ków od docho­du wraz z Pro­to­ko­łem, pod­pi­sa­nej w Otta­wie dnia 14 maja 2012 r., (Dz. U. z 2013 r. poz. 1371), dalej jako: „kon­wen­cja”.

Zgod­nie z art. 3 ust. 2a usta­wy, oso­by fizycz­ne, jeże­li nie mają na tery­to­rium Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej miej­sca zamiesz­ka­nia, pod­le­ga­ją obo­wiąz­ko­wi podat­ko­we­mu tyl­ko od docho­dów (przy­cho­dów) osią­ga­nych na tery­to­rium Pol­ski (ogra­ni­czo­ny obo­wią­zek podatkowy).

Powyż­szy prze­pis sto­su­je się z uwzględ­nie­niem umów w spra­wie uni­ka­nia podwój­ne­go opo­dat­ko­wa­nia, któ­rych stro­ną jest Pol­ska (art. 4a ustawy).

Zgod­nie z art. 17 ust. 1 kon­wen­cji, eme­ry­tu­ry i ren­ty kapi­ta­ło­we, któ­re powsta­ją w Uma­wia­ją­cym się Pań­stwie i są wypła­ca­ne oso­bie mają­cej miej­sce zamiesz­ka­nia w dru­gim Uma­wia­ją­cym się Pań­stwie, mogą być opo­dat­ko­wa­ne w tym dru­gim Państwie.

Z kolei, sto­sow­nie do art. 17 ust. 2 kon­wen­cji, eme­ry­tu­ry, któ­re powsta­ją w Uma­wia­ją­cym się Pań­stwie i są wypła­ca­ne oso­bie mają­cej miej­sce zamiesz­ka­nia w dru­gim Uma­wia­ją­cym się Pań­stwie, mogą być rów­nież opo­dat­ko­wa­ne w Pań­stwie, w któ­rym powsta­ją i zgod­nie z pra­wem 2 tego Pań­stwa. Jed­nak­że, w przy­pad­ku eme­ry­tur wypła­ca­nych okre­so­wo, poda­tek w ten spo­sób usta­lo­ny nie może prze­kro­czyć niż­szej z kwot, wynoszących:

a) 15 pro­cent kwo­ty brut­to płat­no­ści; oraz

b) kwo­ty podat­ku, do któ­rej zapła­ce­nia był­by zobo­wią­za­ny odbior­ca płat­no­ści, któ­ra była­by należ­na od łącz­nej wyso­ko­ści okre­so­wych płat­no­ści eme­ry­tal­nych otrzy­ma­nych przez oso­bę fizycz­ną w cią­gu roku, gdy­by taka oso­ba fizycz­na mia­ła miej­sce zamiesz­ka­nia w Uma­wia­ją­cym się Pań­stwie, w któ­rym powsta­je płatność.

Zatem, zgod­nie z powyż­szy­mi prze­pi­sa­mi, eme­ry­tu­ra z Pol­ski wypła­co­na kana­dyj­skie­mu rezy­den­to­wi podat­ko­we­mu pod­le­ga opo­dat­ko­wa­niu zarów­no w Pol­sce jak i w Kanadzie.

Przy czym, w celu zapo­bie­że­nia podwój­ne­mu opo­dat­ko­wa­niu, Kana­da, jako pań­stwo rezy­den­cji podat­ko­wej podat­ni­ka, jest zobo­wią­za­na zasto­so­wać meto­dę uni­ka­nia podwój­ne­go opo­dat­ko­wa­nia okre­ślo­ną w art. 21 ust. 2 konwencji.

Sto­sow­nie do art. 21 ust. 2 kon­wen­cji, w przy­pad­ku Kana­dy, podwój­ne­go opo­dat­ko­wa­nia uni­ka się w nastę­pu­ją­cy sposób:

a) z uwzględ­nie­niem ist­nie­ją­cych posta­no­wień pra­wa Kana­dy doty­czą­cych potrą­ceń od podat­ku należ­ne­go do zapła­ty w Kana­dzie, podat­ku zapła­co­ne­go na tery­to­rium leżą­cym poza Kana­dą oraz z uwzględ­nie­niem każ­dej następ­nej zmia­ny tych posta­no­wień — któ­re nie naru­szą zawar­tej tu ogól­nej zasa­dy — chy­ba że więk­sze potrą­ce­nie lub zwol­nie­nie podat­ko­we zosta­nie prze­wi­dzia­ne w usta­wo­daw­stwie Kana­dy, poda­tek płat­ny w Pol­sce od zysków, docho­dów lub przy­cho­dów powsta­ją­cych w Pol­sce zosta­nie potrą­co­ny od jakie­go­kol­wiek podat­ku kana­dyj­skie­go płat­ne­go od takich zysków, docho­dów lub przy­cho­dów; oraz

b) jeże­li, zgod­nie z jakim­kol­wiek posta­no­wie­niem niniej­szej Kon­wen­cji, dochód uzy­ska­ny przez oso­bę mają­cą miej­sce zamiesz­ka­nia lub sie­dzi­bę w Kana­dzie jest zwol­nio­ny z opo­dat­ko­wa­nia w Kana­dzie, wów­czas Kana­da może przy obli­cza­niu kwo­ty podat­ku od pozo­sta­łe­go docho­du, uwzględ­nić zwol­nio­ny dochód.

Reasu­mu­jąc, na sku­tek zasto­so­wa­nia wyżej wymie­nio­nej meto­dy uni­ka­nia podwój­ne­go opo­dat­ko­wa­nia nie powsta­je podwój­ne opo­dat­ko­wa­nie pol­skiej eme­ry­tu­ry wypła­ca­nej kana­dyj­skie­mu rezy­den­to­wi podat­ko­we­mu, gdyż Kana­da jest obo­wią­za­na zezwo­lić na odli­cze­nie od kana­dyj­skie­go podat­ku pol­skie­go podatku.

W sytu­acji gdy kon­wen­cja przy­zna­je pra­wo do opo­dat­ko­wa­nia Kana­dzie pol­skiej eme­ry­tu­ry, to przed­mio­to­wy dochód pod­le­ga opo­dat­ko­wa­niu na zasa­dach okre­ślo­nych w kana­dyj­skim usta­wo­daw­stwie. W kon­se­kwen­cji, o ile nie nastę­pu­je w tym zakre­sie naru­sze­nie kon­wen­cji, są to kwe­stie pozo­sta­ją­ce w cało­ści w gestii Kana­dy. Zatem w celu np. mody­fi­ka­cji tych zasad nale­ży wystą­pić do wła­ści­wych władz Kanady.

Ponad­to, w kon­tek­ście wypła­ty pol­skich eme­ry­tur kana­dyj­skim rezy­den­tom podat­ko­wym, nale­ży pod­kre­ślić, że art. 17 umo­wy, w porów­na­niu do stan­dar­do­wych roz­wią­zań prze­wi­dzia­nych w Mode­lo­wej Kon­wen­cji OECD (opo­dat­ko­wa­nie eme­ry­tu­ry tyl­ko w kra­ju rezy­den­cji), roz­sze­rza władz­two podat­ko­we pań­stwa źró­dła (w Pana sytu­acji Polski).

W kon­se­kwen­cji prze­wi­dzia­ne w nim roz­wią­za­nie zwięk­sza pol­skie wpły­wy podatkowe.

Jed­no­cze­śnie okre­ślo­na w umo­wie meto­da uni­ka­niu podwój­ne­go opo­dat­ko­wa­nia zapew­nia­ją ochro­nę podat­ni­ków przed podwój­nym opodatkowaniem.2) Kwo­ta wol­na od podat­ku Prze­pi­sy doty­czą­ce tzw. kwo­ty wol­nej od podat­ku nie pod­le­ga­ją unifikacji.

W kon­se­kwen­cji, poszcze­gól­ne kra­je dys­po­nu­ją dale­ko idą­cą swo­bo­dą kształ­to­wa­nia wyso­ko­ści tej kwo­ty, jak i zasad jej stosowania.

Zgod­nie z pol­skim usta­wo­daw­stwem wyso­kość kwo­ty wol­nej jest pochod­ną sto­so­wa­nia w podat­ku docho­do­wym od osób fizycz­nych kwo­ty zmniej­sza­ją­cej poda­tek będą­cej ele­men­tem ska­li podat­ko­wej, o któ­rej mowa w art. 27 ust. 1 ustawy.

W sta­nie praw­nym mają­cym zasto­so­wa­nie do docho­dów uzy­ska­nych od 2018 r. mak­sy­mal­na wyso­kość kwo­ty wol­nej od podat­ku wyno­si 8 000 zł (poda­tek od docho­dów nie­prze­kra­cza­ją­cych tej kwo­ty wyno­si 0 zł) oraz male­je wraz ze wzro­stem docho­dów (dla docho­dów w wyso­ko­ści ponad 127 000 kwo­ta wol­na wyno­si 0 zł).

Tak ukształ­to­wa­na kwo­ta wol­na pozwa­la na wła­ści­we roz­ło­że­nie cię­ża­rów publicz­nych, tj. z uwzględ­nie­niem indy­wi­du­al­nej zdol­no­ści do pono­sze­nia podat­ków gwa­ran­tu­ją­cej, że oso­by uzy­sku­ją­ce docho­dy na pozio­mie mini­mum egzy­sten­cji nie są obo­wią­za­ne do zapła­ty podatku.

Jak wyni­ka bowiem z danych przed­sta­wio­nych przez Insty­tut Pra­cy i Spraw Socjal­nych w „Infor­ma­cji o pozio­mie mini­mum egzy­sten­cji w 2018 r.”, war­tość mini­mum egzy­sten­cji, zwa­ne­go tak­że mini­mum bio­lo­gicz­nym, wynio­sła w Pol­sce dla jed­no­oso­bo­we­go gospo­dar­stwa pra­cow­ni­cze­go 591,14 zł mie­sięcz­nie (7 093,68 zł rocz­nie) a dla jed­no­oso­bo­we­go gospo­dar­stwa eme­ryc­kie­go 560,01 zł mie­sięcz­nie (6 720,12 zł rocznie).

Mini­mum egzy­sten­cji zapew­nia jed­no­st­ce moż­li­wość samo­dziel­ne­go funk­cjo­no­wa­nia w spo­łe­czeń­stwie oraz stwo­rze­nia każ­de­mu czło­wie­ko­wi szans na peł­ny roz­wój oso­bo­wo­ści w ota­cza­ją­cym go śro­do­wi­sku kul­tu­ro­wym i cywilizacyjnym.

Mając powyż­sze na uwa­dze nale­ży zauwa­żyć, że obec­nie nie są pro­wa­dzo­ne pra­ce mają­ce na celu zmia­nę prze­pi­sów usta­wy w zakre­sie kwo­ty wol­nej, zwa­żyw­szy, że obec­na jej wyso­kość umoż­li­wia usta­le­nie podat­ku z uwzględ­nie­niem gra­ni­cy ubó­stwa, a jed­no­cze­śnie zapew­nia wszyst­kim, nawet naj­bied­niej­szym, moż­li­wość uczest­ni­cze­nia w przy­czy­nia­niu się do dobra wspólnego.

 

Nie moż­na rów­nież zapo­mi­nać, że pod­wyż­ka kwo­ty wol­nej mogła­by zakłó­cić wypeł­nie­nie pod­sta­wo­wej funk­cji podat­ku docho­do­we­go, tj. funk­cji fiskal­nej, któ­ra deter­mi­nu­je nale­ży­te wyko­ny­wa­nie zadań pań­stwa, w tym rów­nież w obsza­rach poli­ty­ki spo­łecz­nej pro­wa­dzo­nej przez rząd Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści obej­mu­ją­cej m.in. Pro­gram 500+, Pro­gram „Za życiem”, Dar­mo­we leki dla osób 75+ oraz „13” emeryturę.

Nale­ży rów­nież wyja­śnić, że w przy­pad­ku wąt­pli­wo­ści co do popraw­no­ści zasto­so­wa­nia pra­wa podat­ko­we­go w indy­wi­du­al­nej spra­wie, podat­nik może wystą­pić z wnio­skiem do Dyrek­to­ra Kra­jo­wej Infor­ma­cji Skar­bo­wej o wyda­nie indy­wi­du­al­nej inter­pre­ta­cji pra­wa podat­ko­we­go, o któ­rej mowa w art. 14b § 1 usta­wy z dnia 29 sierp­nia 1997 r. – Ordy­na­cja podat­ko­wa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.).

Wnio­sek o inter­pre­ta­cję indy­wi­du­al­ną może doty­czyć zaist­nia­łe­go sta­nu fak­tycz­ne­go lub zda­rzeń przy­szłych (art. 14b § 2 Ordy­na­cji podatkowej).

Wnio­sek ten musi speł­niać okre­ślo­ne w prze­pi­sach warun­ki, m.in. wnio­sko­daw­ca jest obo­wią­za­ny do wyczer­pu­ją­ce­go przed­sta­wie­nia zaist­nia­łe­go sta­nu fak­tycz­ne­go albo zda­rze­nia 4 przy­szłe­go oraz do przed­sta­wie­nia wła­sne­go sta­no­wi­ska w spra­wie oce­ny praw­nej tego sta­nu fak­tycz­ne­go albo zda­rze­nia przy­szłe­go (art. 14b § 3 Ordy­na­cji podatkowej).Dla uła­twie­nia wypeł­nie­nia prze­wi­dzia­nych prze­pi­sa­mi warun­ków for­mal­nych wnio­sku o wyda­nie inter­pre­ta­cji indy­wi­du­al­nej Mini­ster Roz­wo­ju i Finan­sów okre­ślił jego wzór w roz­po­rzą­dze­niu z dnia 17 lute­go 2017 r. w spra­wie wzo­ru wnio­sku o wyda­nie inter­pre­ta­cji indy­wi­du­al­nej oraz spo­so­bu uisz­cze­nia opła­ty za wnio­sek (Dz. U. z 2017 r., poz. 343), tzw. ORD-IN.

W przy­pad­ku, gdy na for­mu­la­rzu ORD-IN zabrak­nie miej­sca na opi­sa­nie zda­rze­nia przy­szłe­go lub sta­nu fak­tycz­ne­go nale­ży wyko­rzy­stać for­mu­larz ORD-IN/A (moż­na dołą­czyć kil­ka takich for­mu­la­rzy, wystar­czy wpi­sać ich licz­bę w tre­ści wnio­sku ORD-IN).

Do wnio­sku nie nale­ży dołą­czać innej doku­men­ta­cji, gdyż organ wyda­ją­cy inter­pre­ta­cje nie jest upraw­nio­ny do jej ana­li­zy. Wnio­sek o wyda­nie inter­pre­ta­cji indy­wi­du­al­nej pod­le­ga opła­cie w wyso­ko­ści 40 zł, któ­rą nale­ży wpła­cić w ter­mi­nie 7 dni od dnia zło­że­nia wnio­sku (art. 14f Ordy­na­cji podatkowej).

Wnio­sku­ją­cy o wyda­nie inter­pre­ta­cji indy­wi­du­al­nej skła­da oświad­cze­nie pod rygo­rem odpo­wie­dzial­no­ści kar­nej za fał­szy­we zezna­nia, że ele­men­ty sta­nu fak­tycz­ne­go obję­te wnio­skiem o wyda­nie inter­pre­ta­cji w dniu zło­że­nia wnio­sku nie są przed­mio­tem toczą­ce­go się postę­po­wa­nia podat­ko­we­go, kon­tro­li podat­ko­wej, kon­tro­li cel­no-skar­bo­wej oraz że w tym zakre­sie spra­wa nie zosta­ła roz­strzy­gnię­ta co do jej isto­ty w decy­zji lub posta­no­wie­niu orga­nu podatkowego.

W razie zło­że­nia fał­szy­we­go oświad­cze­nia wyda­na inter­pre­ta­cja indy­wi­du­al­na nie wywo­łu­je skut­ków praw­nych (art. 14b § 4 Ordy­na­cji podatkowej).

Nie są wyda­wa­ne inter­pre­ta­cje indy­wi­du­al­ne w zakre­sie tych ele­men­tów sta­nu fak­tycz­ne­go, któ­re w dniu zło­że­nia wnio­sku o inter­pre­ta­cję są przed­mio­tem toczą­ce­go się postę­po­wa­nia podat­ko­we­go, kon­tro­li podat­ko­wej, kon­tro­li cel­no-skar­bo­wej albo gdy w tym zakre­sie spra­wa zosta­ła roz­strzy­gnię­ta co do jej isto­ty w decy­zji lub posta­no­wie­niu orga­nu podat­ko­we­go (art. 14b § 5 Ordy­na­cji podatkowej).

Inter­pre­ta­cja indy­wi­du­al­na zawie­ra oce­nę sta­no­wi­ska wnio­sko­daw­cy wraz z uza­sad­nie­niem praw­nym tej oceny.

Nato­miast w razie nega­tyw­nej oce­ny sta­no­wi­ska wnio­sko­daw­cy inter­pre­ta­cja indy­wi­du­al­na zawie­ra wska­za­nie pra­wi­dło­we­go sta­no­wi­ska wraz z uza­sad­nie­niem praw­nym. Ponad­to, inter­pre­ta­cja zawie­ra poucze­nie o pra­wie wnie­sie­nia skar­gi do sądu admi­ni­stra­cyj­ne­go (art. 14c Ordy­na­cji podat­ko­wej). Wyda­je się ją bez zbęd­nej zwło­ki, jed­nak nie póź­niej niż w ter­mi­nie 3 mie­się­cy od dnia otrzy­ma­nia wniosku.

Wnio­sek ORD-IN oraz inną kore­spon­den­cję zwią­za­ną z wyda­wa­ny­mi inter­pre­ta­cja­mi indy­wi­du­al­ny­mi nale­ży kie­ro­wać do Kra­jo­wej Infor­ma­cji Skar­bo­wej na adres:

Infor­ma­cje na temat sto­so­wa­nia prze­pi­sów pra­wa podat­ko­we­go moż­na rów­nież uzy­skać dzwo­niąc na czyn­ną od ponie­dział­ku do piąt­ku w godz. 7.00–18.00 info­li­nię Kra­jo­wej Infor­ma­cji Skar­bo­wej (KIS) wybie­ra­jąc z tele­fo­nu sta­cjo­nar­ne­go numer 0 801 055 055 albo z tele­fo­nu komór­ko­we­go (22) 330 03 30. Z zagra­ni­cy moż­na połą­czyć się z KIS dzwo­niąc na numer tele­fo­nu: +48 22 330 330. Dla dzwo­nią­cych z całe­go kra­ju sto­so­wa­na jest jed­na­ko­wa sta­ła opła­ta za połą­cze­nie z tele­fo­nu sta­cjo­nar­ne­go, nato­miast opła­ta za połą­cze­nie z tele­fo­nu komór­ko­we­go zale­ży od opłat okre­ślo­nych w umo­wach z operatorami.

Wię­cej infor­ma­cji o Kra­jo­wej Infor­ma­cji Skar­bo­wej moż­na zna­leźć na stro­nie inter­ne­to­wej www.kis.gov.pl. Ogól­na infor­ma­cja podat­ko­wa i cel­na udzie­la­na jest rów­nież w for­mie elek­tro­nicz­nej – za pośred­nic­twem for­mu­la­rza pod inter­ne­to­wym adre­sem www.finanse.mf.gov.pl/pp/masz­py­ta­nie­od­po­wie­my (Por­tal podat­ko­wy » Masz pyta­nie — odpo­wie­my » Pyta­nie e‑mail). Z poważaniem,

pod­pi­sa­no kwa­li­fi­ko­wa­nym pod­pi­sem elektronicznym/