Przesyłam odpowiedź Ministerstwa Finansów na mój list przesłany do Premiera i kilku ministrów drogą elektroniczną.

Nie jestem usatysfakcjonowany tą odpowiedzią bo  nie zawiera odpowiedzi na wszystkie tematy zawarte w moim liscie.

Chcę przekazać informacje zawarte w tej odpowiedzi czytelnikom GOŃCA

Do  KPK prześlę osobno z prośbą o interwencję w REV. CAN.

Pozdrawiam S.P.

 

List Pana Stanisława Pietrasa do władz RP:

 

Stanisław Pietras 09.09.2019

P.POSŁOWIE-
Pan P.Naimski, Pan A.Macierewicz , Pan Min.-Dariusz Piontkowski,Pan Premier M. Morawiecki.

W związku z wczorajszym spotkaniem przedwyborczym z Polonią w Mississauga-Kanada oraz moim pytaniem o los polskich emerytów w Kanadzie wyjaśniam co następuje; Panowie P. Naimski i A.Macierewicz prosiliście Polonię o przedłużenie mandatu poselskiego a ja prosiłem o pochylenie się posłów i Rządu PiS nad problemami polskich emerytów w Kanadzie.Emeryci są wdzięczni za przywrócenie wieku emerytalnego ,trzynastą emeryturęi podwyższenie minimalnej emerytury lecz borykają się z innymi problemami takimi jak;

1.Treść umowy pol-kanadyjskiej „O unikaniu podwójnego opodatkowania.
2.Dokumenty z ZUS.
3.Kwota wolna od podatków .
4.Niszczenie dokumentów płacowych i błędne naliczanie emerytur na podstawie nipełnych lub nieprawdziwych danych.

Postaram się pokrótce wyjaśnić sedno tych problemów. Umowa polsko-kanadyjska „O unikaniu podwójnego opodatkowania” była chyba podpisywana przez polskiego ministra na klęczkach bo zawiera niekorzystne dla emerytów i polskich podatników zapisy a mianowicie, Jest w niej zapis, że renty i emerytury nie mogą być wyżej opodatkowane niż 15%, a w praktyce wygląda to tak.

Emeryci zamieszkali w Kanadzie płacą w Polsce podatek od emerytury w wysokości 15%, lecz w Kanadzie polska emerytura jest dopisywana do kanadyjskich dochodów i płacimy jeszcze raz podatek od już opodatkowanej emerytury.

Dopisana do kanadyjskich dochodów polska emerytura b. często pozbawia polskich emerytów możliwości otrzymania trzeciej części kanadyjskiej emerytury czyli gwarantowanego dodatku w przypadku osiągnięcia dochodów poniżej minimum socjalnego (około 1200 dol.).

Nadmieniam że emerytura za pracę w Polsce i płacenie obowiązkowych składek do polskiej instytucji czyli ZUS jest już opodatkowana, a dodatek gwarantowany jest za pracę i pobyt w Kanadzie.

Praktycznie to polski podatnik płaci za łatanie dziury w kanadyjskim budżecie.Kanadyjska emerytura składa się z 3 części,czyli podstawowej za pracę i opłacone składki. Za wiek emerytalny(65 lat) zależny od okresu pobytu w Kanadzie i gwarantowanego dodatku którego najczęściej polscy emeryci są pozbawiani po dopisaniu polskiej emerytury do kanadyjskich dochodów.Wysokość kanadyjskiej emerytury jest poniżej granicy ubóstwa.Ja po 32 latach pracy otrzymuję 676 dol. plus 430 starczej pensji za pobyt.

Wysokość kanadyjskiej emerytury jest limitowana poprzez limit corocznych składek ustalanych przez Parlament.

Polacy powinni się trzymać swojego systemu procentowego pobierania składek a by uniknąć stania w kolejkach po zasiłki socjalne. Następną sprawą są dokumenty z ZUS.Coroczne potwierdzenie że nadal żyję jest w dwu językach mimo że jest przeznaczone do polskiej instytucji czyli ZUS,a coroczne rozliczenie finansowe dotyczące wypłaconej emerytury i pobranych podatków jest tylko w języku polskim mimo że jest przeznaczone do kanadyjskiej instytucji (Rev. Can.)

Skoro Kanada nie uznaje polskich dokumentów to może ZUS powinien pisać wysyłane do Kanady dokumenty w obu językach.Jest to dużym utrudnieniem dla polskich emerytów, aby polskie rozliczenie finansowe przetłumaczyć u tłumacza przysięgłego (koszt od 100-500 dol.), a także czas zdrowie i odległości.

Następną sprawą jest korzystanie przez emerytów z ulgi podatkowej jaką jest kwota wolna od podatku.W Kanadzie jest to kwota (około 11tys dol.) dla wszystkich plus inne ulgi np. dla emerytów.Tzn. że pierwsze 11tys. dol. dochodów jest bez podatków, a dopiero kwota dochodów powyżej tej sumy jest opodatkowana zgodnie z wysokością dochodów i progów podatkowych.

Gdyby w Polsce kwota wolna od podatku znaczyła to samo co w Kanadzie to wielu emerytów mogło by z niej skorzystać płacąc w Polsce mniej niż te ustalone w umowie 15%.

Ostatnia sprawa to niszczenie dokumentów płacowych przez zakłady pracy.W latach 1980-81 było to zjawisko powszechne sądząc po rozmowach z ludźmi z różnych stron Polski.

W moim przypadku to mój były pracodawca, czyli (Spółka Skarbu Państwa )” BUMAR” zniszczył dokumenty płacowe za 8 z 15 lat mojej pracy twierdząc, że miał prawo, a nawet obowiązek niszczenia dokumentów po 5 latach mimo ż prawo stanowiło inaczej.

Prawo również dawało szanse dowolnej interpretacji terminu „BRAK DANYCH” .Zakład pracy podał niekompletne i nieprawdziwe dane na druku RP-7, a ZUS nie zwrócił się do zakładu o uzupełnienie brakujących danych lecz uznał to co wpisał zakład pracy za podstawę do obliczenia mojej emerytury. ZUS chyba nie księgował pobranych z moich poborów obowiązkowych składek, bo nie wie ile ich pobrał mimo wskazanego nr.konta.

Takie wybiórcze niszczenie dokumentów płacowych to w efekcie dożywotni wyrok na emeryta w postaci zaniżonej emerytury.

Takich jak ja jest więcej.

Wynika z tego że ,jeśli ktoś wyrwie kilka kartek z dokumentacji płacowej to polskie państwo jest bezradne. Czuję się oszukany przez instytucje państwa polskiego przez to że zakład jako spółka państwowa zniszczył dużą część moich dokumentów płacowych( a osobowe pozostały w całości)i oraz że ZUS że uznał działania zakładu pracy za prawidłowe i obliczył moją emeryturę na podstawie niepełnych i nieprawdziwych danych. ZUS czyni mnie winnym za to,że nie dostarczyłęm tego, co wytworzył ,przechowywał i niszczył zakład pracy, a ja nie miałem dostępu do moich dokumentów.

Z dokumentów przesłanych mi przez zakład pracy można wywnioskować że zakład niszczył moje dokumenty kiedy ja tam jeszcze pracowałem. Odmówił również wpisu moich zarobków do książeczki ubezpieczeniowej.

Beneficjentem zniszczonych dokumentów pozostaje ZUS ,bo mi nie wypłaca należnej mi emerytury od marca 2015r. Nie będę tu cytował wszystkich wzniosłych haseł. Przypomnę tylko dwa.  Oto one.”Państwo nie robi łaski wypłacając emerytury” –B.Sz w ubr. Lub ostatnio P. Premier Morawiecki- „Chcemy by emerytura plus była gwarantowana”.

Ja i inni emeryci chcemy aby nam wypłacano wg pobranych składek emerytalnych. Chcemy elementarnej sprawiedliwości, a nie możliwych układów na linii ZUS –zakłady pracy lub emerytury specjalnej typu „tramwajarka z Gdańska”.

Myślę, że emeryci widzą wysiłek tego Rządu i przy urnach wyborczych przedłużą mandat tego Rządu lecz w drodze do urn zapytają czy PiS będzie pamiętać o nich po wyborach.Życie emerytów b.szybko upływa.Życzę Wam ponownej wygranej,szacunku i uznania a sobie dużo nadziei związanej z tym Rządem.

Z wyrazami szacunku-Stanisław Pietras–Kanada

•••

I odpowiedź z ZUS


W odpowiedzi na Pana wystąpienie z dnia 9 września 2019 r., skierowane do Sejmu RP, dotyczące m.in. zasad opodatkowania polskich emerytur wypłacanych kanadyjskim rezydentom podatkowym (osobom mającym miejsce zamieszkania do celów podatkowych w Kanadzie), przekazane w części do Ministerstwa Finansów pismem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 października 2019 r., Ministerstwo Finansów, w zakresie swojej właściwości, uprzejmie wyjaśnia.

1) Postanowienia konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu

Zakres Pana obowiązku podatkowego w Polsce regulują przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 poz. 1387, z późn. zm.) dalej jako: „ustawa”, oraz konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu wraz z Protokołem, podpisanej w Ottawie dnia 14 maja 2012 r., (Dz. U. z 2013 r. poz. 1371), dalej jako: „konwencja”.

Zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy, osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Polski (ograniczony obowiązek podatkowy).

Powyższy przepis stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska (art. 4a ustawy).

Zgodnie z art. 17 ust. 1 konwencji, emerytury i renty kapitałowe, które powstają w Umawiającym się Państwie i są wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Z kolei, stosownie do art. 17 ust. 2 konwencji, emerytury, które powstają w Umawiającym się Państwie i są wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być również opodatkowane w Państwie, w którym powstają i zgodnie z prawem 2 tego Państwa. Jednakże, w przypadku emerytur wypłacanych okresowo, podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć niższej z kwot, wynoszących:

a) 15 procent kwoty brutto płatności; oraz

b) kwoty podatku, do której zapłacenia byłby zobowiązany odbiorca płatności, która byłaby należna od łącznej wysokości okresowych płatności emerytalnych otrzymanych przez osobę fizyczną w ciągu roku, gdyby taka osoba fizyczna miała miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie, w którym powstaje płatność.

Zatem, zgodnie z powyższymi przepisami, emerytura z Polski wypłacona kanadyjskiemu rezydentowi podatkowemu podlega opodatkowaniu zarówno w Polsce jak i w Kanadzie.

Przy czym, w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, Kanada, jako państwo rezydencji podatkowej podatnika, jest zobowiązana zastosować metodę unikania podwójnego opodatkowania określoną w art. 21 ust. 2 konwencji.

Stosownie do art. 21 ust. 2 konwencji, w przypadku Kanady, podwójnego opodatkowania unika się w następujący sposób:

a) z uwzględnieniem istniejących postanowień prawa Kanady dotyczących potrąceń od podatku należnego do zapłaty w Kanadzie, podatku zapłaconego na terytorium leżącym poza Kanadą oraz z uwzględnieniem każdej następnej zmiany tych postanowień – które nie naruszą zawartej tu ogólnej zasady – chyba że większe potrącenie lub zwolnienie podatkowe zostanie przewidziane w ustawodawstwie Kanady, podatek płatny w Polsce od zysków, dochodów lub przychodów powstających w Polsce zostanie potrącony od jakiegokolwiek podatku kanadyjskiego płatnego od takich zysków, dochodów lub przychodów; oraz

b) jeżeli, zgodnie z jakimkolwiek postanowieniem niniejszej Konwencji, dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Kanadzie jest zwolniony z opodatkowania w Kanadzie, wówczas Kanada może przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu, uwzględnić zwolniony dochód.

Reasumując, na skutek zastosowania wyżej wymienionej metody unikania podwójnego opodatkowania nie powstaje podwójne opodatkowanie polskiej emerytury wypłacanej kanadyjskiemu rezydentowi podatkowemu, gdyż Kanada jest obowiązana zezwolić na odliczenie od kanadyjskiego podatku polskiego podatku.

W sytuacji gdy konwencja przyznaje prawo do opodatkowania Kanadzie polskiej emerytury, to przedmiotowy dochód podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w kanadyjskim ustawodawstwie. W konsekwencji, o ile nie następuje w tym zakresie naruszenie konwencji, są to kwestie pozostające w całości w gestii Kanady. Zatem w celu np. modyfikacji tych zasad należy wystąpić do właściwych władz Kanady.

Ponadto, w kontekście wypłaty polskich emerytur kanadyjskim rezydentom podatkowym, należy podkreślić, że art. 17 umowy, w porównaniu do standardowych rozwiązań przewidzianych w Modelowej Konwencji OECD (opodatkowanie emerytury tylko w kraju rezydencji), rozszerza władztwo podatkowe państwa źródła (w Pana sytuacji Polski).

W konsekwencji przewidziane w nim rozwiązanie zwiększa polskie wpływy podatkowe.

Jednocześnie określona w umowie metoda unikaniu podwójnego opodatkowania zapewniają ochronę podatników przed podwójnym opodatkowaniem.2) Kwota wolna od podatku Przepisy dotyczące tzw. kwoty wolnej od podatku nie podlegają unifikacji.

W konsekwencji, poszczególne kraje dysponują daleko idącą swobodą kształtowania wysokości tej kwoty, jak i zasad jej stosowania.

Zgodnie z polskim ustawodawstwem wysokość kwoty wolnej jest pochodną stosowania w podatku dochodowym od osób fizycznych kwoty zmniejszającej podatek będącej elementem skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy.

W stanie prawnym mającym zastosowanie do dochodów uzyskanych od 2018 r. maksymalna wysokość kwoty wolnej od podatku wynosi 8 000 zł (podatek od dochodów nieprzekraczających tej kwoty wynosi 0 zł) oraz maleje wraz ze wzrostem dochodów (dla dochodów w wysokości ponad 127 000 kwota wolna wynosi 0 zł).

Tak ukształtowana kwota wolna pozwala na właściwe rozłożenie ciężarów publicznych, tj. z uwzględnieniem indywidualnej zdolności do ponoszenia podatków gwarantującej, że osoby uzyskujące dochody na poziomie minimum egzystencji nie są obowiązane do zapłaty podatku.

Jak wynika bowiem z danych przedstawionych przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w „Informacji o poziomie minimum egzystencji w 2018 r.”, wartość minimum egzystencji, zwanego także minimum biologicznym, wyniosła w Polsce dla jednoosobowego gospodarstwa pracowniczego 591,14 zł miesięcznie (7 093,68 zł rocznie) a dla jednoosobowego gospodarstwa emeryckiego 560,01 zł miesięcznie (6 720,12 zł rocznie).

Minimum egzystencji zapewnia jednostce możliwość samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz stworzenia każdemu człowiekowi szans na pełny rozwój osobowości w otaczającym go środowisku kulturowym i cywilizacyjnym.

Mając powyższe na uwadze należy zauważyć, że obecnie nie są prowadzone prace mające na celu zmianę przepisów ustawy w zakresie kwoty wolnej, zważywszy, że obecna jej wysokość umożliwia ustalenie podatku z uwzględnieniem granicy ubóstwa, a jednocześnie zapewnia wszystkim, nawet najbiedniejszym, możliwość uczestniczenia w przyczynianiu się do dobra wspólnego.

 

Nie można również zapominać, że podwyżka kwoty wolnej mogłaby zakłócić wypełnienie podstawowej funkcji podatku dochodowego, tj. funkcji fiskalnej, która determinuje należyte wykonywanie zadań państwa, w tym również w obszarach polityki społecznej prowadzonej przez rząd Prawa i Sprawiedliwości obejmującej m.in. Program 500+, Program „Za życiem”, Darmowe leki dla osób 75+ oraz „13” emeryturę.

Należy również wyjaśnić, że w przypadku wątpliwości co do poprawności zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, podatnik może wystąpić z wnioskiem do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.).

Wniosek o interpretację indywidualną może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych (art. 14b § 2 Ordynacji podatkowej).

Wniosek ten musi spełniać określone w przepisach warunki, m.in. wnioskodawca jest obowiązany do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia 4 przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego (art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej).Dla ułatwienia wypełnienia przewidzianych przepisami warunków formalnych wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej Minister Rozwoju i Finansów określił jego wzór w rozporządzeniu z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek (Dz. U. z 2017 r., poz. 343), tzw. ORD-IN.

W przypadku, gdy na formularzu ORD-IN zabraknie miejsca na opisanie zdarzenia przyszłego lub stanu faktycznego należy wykorzystać formularz ORD-IN/A (można dołączyć kilka takich formularzy, wystarczy wpisać ich liczbę w treści wniosku ORD-IN).

Do wniosku nie należy dołączać innej dokumentacji, gdyż organ wydający interpretacje nie jest uprawniony do jej analizy. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku (art. 14f Ordynacji podatkowej).

Wnioskujący o wydanie interpretacji indywidualnej składa oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego.

W razie złożenia fałszywego oświadczenia wydana interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Nie są wydawane interpretacje indywidualne w zakresie tych elementów stanu faktycznego, które w dniu złożenia wniosku o interpretację są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo gdy w tym zakresie sprawa została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego (art. 14b § 5 Ordynacji podatkowej).

Interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny.

Natomiast w razie negatywnej oceny stanowiska wnioskodawcy interpretacja indywidualna zawiera wskazanie prawidłowego stanowiska wraz z uzasadnieniem prawnym. Ponadto, interpretacja zawiera pouczenie o prawie wniesienia skargi do sądu administracyjnego (art. 14c Ordynacji podatkowej). Wydaje się ją bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.

Wniosek ORD-IN oraz inną korespondencję związaną z wydawanymi interpretacjami indywidualnymi należy kierować do Krajowej Informacji Skarbowej na adres:

Informacje na temat stosowania przepisów prawa podatkowego można również uzyskać dzwoniąc na czynną od poniedziałku do piątku w godz. 7.00–18.00 infolinię Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wybierając z telefonu stacjonarnego numer 0 801 055 055 albo z telefonu komórkowego (22) 330 03 30. Z zagranicy można połączyć się z KIS dzwoniąc na numer telefonu: +48 22 330 330. Dla dzwoniących z całego kraju stosowana jest jednakowa stała opłata za połączenie z telefonu stacjonarnego, natomiast opłata za połączenie z telefonu komórkowego zależy od opłat określonych w umowach z operatorami.

Więcej informacji o Krajowej Informacji Skarbowej można znaleźć na stronie internetowej www.kis.gov.pl. Ogólna informacja podatkowa i celna udzielana jest również w formie elektronicznej – za pośrednictwem formularza pod internetowym adresem www.finanse.mf.gov.pl/pp/maszpytanieodpowiemy (Portal podatkowy » Masz pytanie – odpowiemy » Pytanie e-mail). Z poważaniem,

podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/