War­szaw­ski dzień…

Kon­fe­ren­cja Pra­wi­cy Wol­no­ścio­wej w Cen­tral­nej Biblio­te­ce Rol­ni­czej w War­sza­wie — migawki