Z ust pro­mi­nent­nych przed­sta­wi­cie­li Izra­ela oraz spo­łecz­no­ści żydow­skiej, rów­nież tutaj w kana­dzie pada­ją oskar­że­nia Pola­ków o spraw­stwo pomoc­ni­cze w zagła­dzie euro­pej­skich Żydów. Broń­my praw­dy histo­rycz­nej; broń­my praw­dy o nas samych ape­lu­je Andrzej Kumor