Sta­ny Zjed­no­czo­ne ofi­cjal­nie zga­ni­ły Kana­dę za to, że prze­zna­cza zbyt mało pie­nię­dzy na obron­ność i nie wywią­zu­je się ze zobo­wią­zań NATO. Zro­bi­ły to w liście adre­so­wa­nym do kana­dyj­skie­go depar­ta­men­tu obro­ny naro­do­wej. List nie został opu­bli­ko­wa­ny, ale kil­ka źró­deł poda­ło, że został nada­ny i ode­bra­ny przez adre­sa­ta oraz że jest napi­sa­ny kry­tycz­nym tonem.

Pre­zy­dent Donald Trump od dłuż­sze­go cza­su wyty­kał człon­kom NATO, że wyda­ją za mało na obron­ność. Jego dorad­ca ds. bez­pie­czeń­stwa naro­do­we­go Robert O’Brien, któ­ry prze­ma­wiał w sobo­tę pod­czas Hali­fax Inter­na­tio­nal Secu­ri­ty Forum, powie­dział, że prze­zna­cza­nie 2 proc. PKB na obron­ność to teraz koniecz­ność i spra­wa jest pil­na. „Nasze bez­pie­czeń­stwo i wol­ność są poważ­nie zagro­żo­ne. Jeśli NATO chce dzia­łać efek­tyw­nie, musi­my się bro­nić”. Przy­po­mniał, że pod­czas szczy­tu w Walii w 2014 roku kra­je zobo­wią­za­ły się do zwięk­sze­nia wydat­ków w cią­gu 10 lat. Pochwa­lił Kana­dę za plan budo­wy okrę­tów patro­lo­wych dzia­ła­ją­cych w Ark­ty­ce. “Pół­noc będzie naszą nową linią obro­ny. Rosja i Chi­ny nie kry­ją się z tym, że dążą do mili­ta­ry­za­cji Arktyki”.

Tyl­ko sie­dem z 29 państw NATO wyda­je na obron­ność tyle, ile powin­no. Kana­da w bie­żą­cym roku według pro­gnoz wyda na ten cel 1,27 proc. PKB. W 2014 roku był to 1 proc. Dave Per­ry, dyrek­tor Cana­dian Glo­bal Affa­irs Insti­tu­te, uwa­ża, że mimo pla­no­wa­ne­go zwięk­sze­nia budże­tu na obron­ność, celu zade­kla­ro­wa­ne­go w Walii nie uda się osiągnąć.

Reklama

3 grud­nia kra­je NATO spo­tka­ją się na szczy­cie w Londynie.