Onta­rio roz­po­czy­na pię­cio­let­ni pro­jekt pilo­ta­żo­wy, któ­ry roz­pocz­nie się 1 stycz­nia, dopusz­cza­jąc e‑hulajnogi na drogach.

Te dwu­ko­ło­we elek­trycz­ne pojaz­dy są obec­nie nie­le­gal­ne w pro­win­cji, za wyjąt­kiem pry­wat­nych obejść.

Pro­gram pozwo­li wła­dzom muni­cy­pal­nym zde­cy­do­wać, czy zezwo­lić na   elek­trycz­ne hulaj­no­gi na dro­gach miej­skich, w  par­kach i tra­sach rowerowych.

Kie­ru­ją­cy e‑hulajnogą będą musie­li mieć co naj­mniej 16 lat i nosić kask, a ich pojazd ma posia­dać klak­son lub dzwo­nek oraz przed­nie i tyl­ne światło.

Quebec i Alber­ta pro­wa­dzą już takie programy

Mini­ster trans­por­tu Onta­rio Caro­li­ne Mul­ro­ney twier­dzi, że pię­cio­let­ni okres prób­ny da ludziom wię­cej opcji bez­piecz­ne­go poru­sza­nia się.