Organ nad­zo­ru­ją­cy pra­cę kana­dyj­skiej agen­cji szpie­gow­skiej już kil­ka lat przed aresz­to­wa­niem Came­ro­na Orti­sa temu wykrył “zagro­że­nie wewnętrz­ne” i zwró­cił uwa­gę na nie­do­sko­na­ło­ści spo­so­bu prze­cho­wy­wa­nia taj­nych danych. W związ­ku z tym eks­per­ci zaj­mu­ją­cy się bez­pie­czeń­stwem naro­do­wym ape­lu­ją o kon­tro­lę, jak agen­cje szpie­gow­skie dba­ją o to, by ich pra­cow­ni­cy nie dopusz­cza­li do prze­cie­ku czy utra­ty taj­nych mate­ria­łów. Była ana­li­tyk CSIS Jes­si­ca Davis mówi, że nie­wie­le wia­do­mo o ochro­nie przed zagro­że­nia­mi wewnętrz­ny­mi. To jeden z naj­bar­dziej wraż­li­wych aspek­tów dzia­ła­nia służb bez­pie­czeń­stwa wewnętrznego.

Came­ron Ortis, były dyrek­tor kra­jo­we­go cen­trum wywia­dow­cze­go RCMP, jest oskar­żo­ny o przy­go­to­wa­nie taj­nych danych do prze­ka­za­nia ich pod­mio­tom zagra­nicz­nym lub orga­ni­za­cji terrorystycznej.

W rapor­cie z 2015 roku Secu­ri­ty Intel­li­gen­ce Review Com­mit­tee (SIRC) pisa­ło o ochro­nie przed zagro­że­nia­mi wewnętrz­ny­mi, któ­re zosta­ły okre­ślo­ne jako “upraw­nio­ne oso­by, któ­re świa­do­mie lub przy­pad­ko­wo dzia­ła­ją na szko­dę dóbr lub orga­ni­za­cji”. Raport powstał mniej wię­cej w tym cza­sie, gdy Ortis praw­do­po­dob­nie doko­nał pierw­sze­go prze­cie­ku. Agen­cje szpie­gow­skie z Five Eyes ze zwięk­szo­ną uwa­gą zaczę­ły patrzeć na moż­li­we zagro­że­nia wewnętrz­ne, by mini­ma­li­zo­wać poten­cjal­ne szko­dy zwią­za­ne z dzia­ła­niem “zło­śli­we­go gra­cza wewnętrz­ne­go”. SIRC przy­glą­da­jąc się pro­ce­du­rom w CSIS zwró­ci­ło uwa­gę, że bra­ku­je na przy­kład pisem­nej doku­men­ta­cji zwią­za­nej z zarzą­dza­niem lista­mi dostę­pu do taj­nych doku­men­tów zawie­ra­ją­cy­mi nazwi­ska i zakres upraw­nień. Komi­sja wzię­ła pod lupę też kil­ka śledztw wewnętrz­nych pro­wa­dzo­nych przez CSIS, któ­re doty­czy­ły spraw agen­tów odkła­da­ją­cych taj­ne tecz­ki w nie­wła­ści­we miej­sca, co mogło być przy­czy­ną prze­cie­ku. Oka­za­ło się, że kry­te­ria wsz­czy­na­nia docho­dze­nia są nie­ja­sne i nie­spój­ne, bra­ku­je też doku­men­ta­cji śledztw.

reklama

Póź­niej SIRC zosta­ło prze­kształ­co­ne w Natio­nal Secu­ri­ty and Intel­li­gen­ce Review Agen­cy (NSIRA), agen­cję spra­wu­ją­ca nad­zór nad pra­ca­mi CSIS, Com­mu­ni­ca­tions Secu­ri­ty Esta­bli­sh­ment i RCMP.

Rzecz­nik pra­so­wy CSIS oświad­czył, że zagro­że­nia wewnętrz­ne są sta­le oce­nia­ne, a wszy­scy pra­cow­ni­cy co pięć lat prze­cho­dzą szcze­gó­ło­we kon­tro­le. RCMP poda­ło, że po aresz­to­wa­niu Orti­sa roz­po­czę­ło prze­gląd procedur.