W nie­dziel­ne popo­łu­dnie 1 grud­nia odbył się w Domu SPK przy Bever­ley St w Toron­to pią­ty już kon­kurs mło­dych talen­tów zor­ga­ni­zo­wa­nych przez Fede­ra­cję Polek w Kana­dzie. Dzie­ci i mło­dzież kon­ku­ro­wa­ły w gru­pach wie­ko­wych a tak­że w gru­pie wokal­nej i instru­men­tal­nej. Wystę­py oce­nia­li zna­na śpie­wacz­ka Kin­ga Mitrow­ska oraz uzna­ny dyry­gent Maciej Jaskie­wicz. Przed­sta­wia­my wide­ore­por­taż Goń­ca z tej cie­ka­wej i poży­tecz­nej imprezy


a tak wyglą­dał pierw­szy konkurs…

któ­ry Andrzej Roz­bic­ki zor­ga­ni­zo­wał razem z Tere­są Wierz­bic­ką —  w 2008 roku.
rela­cja Polish Studio:

Reklama
Wte­dy w 2008 wygra­ła Mar­ta Herman
Nagra­nie z LAC z 2009 Moniusz­ko Aria Hra­bi­ny z CSO.
a dziś:
Mar­ta is cur­ren­tly a house solo­ist at Sta­at­sthe­ater Kas­sel, whe­re her reper­to­ire featu­res Hän­sel / Hän­sel und Gre­tel, Suzu­ki / Mada­ma But­ter­fly, and nume­ro­us Wagner roles (Erste Norn, Flo­ßhil­de, Grim­ger­de). Recent and upco­ming enga­ge­ments else­whe­re inc­lu­de Oper Leip­zig as Grim­ger­de / Die Wal­küre, and Oper Frank­furt as Zwe­ite Dame / Die Zauber­flöte and Third Nymph / Rusalka…