Iran zapo­wie­dział odwet po tym, jak Ame­ry­ka­nie zabi­li irań­skie­go gen. Qas­se­ma Sole­ima­ni. Qas­sem Sole­ima­ni, i inni irań­scy woj­sko­wi zgi­nę­li  w nalo­cie wyko­na­nym na roz­kaz pre­zy­den­ta Trum­pa. Tehe­ran obie­cał „pomścić tę ohyd­ną zbrod­nię” USA.

Sole­ima­ni, był sze­fem eli­tar­ne­go Kor­pu­su Gwar­dii Rewo­lu­cyj­nej , któ­ry, jak twier­dzi, Tehe­ran bro­ni „inte­gral­no­ści tery­to­rial­nej kra­ju” i wal­czy z „ter­ro­ry­zmem i eks­tre­mi­zmem” w regionie.

Pen­ta­gon potwier­dził w czwar­tek wie­czo­rem, że Trump wydał roz­kaz do prze­pro­wa­dze­nia zama­chu na Sole­ima­ni i innych woj­sko­wych na mię­dzy­na­ro­do­wym lot­ni­sku w Bag­da­dzie w Ira­ku. Depar­ta­ment Sta­nu stwier­dził w oświad­cze­niu, że Sole­ima­ni był odpo­wie­dzial­ny za śmierć setek ame­ry­kań­skich i koali­cyj­nych żoł­nie­rzy oraz zra­nie­nie tysię­cy innych osób.

Depar­ta­ment Sta­nu USA wydał w pią­tek rano ostrze­że­nie, wzy­wa­jąc wszyst­kich oby­wa­te­li USA do „natych­mia­sto­we­go opusz­cze­nia Ira­ku” z powo­du zwięk­szo­nych napięć w regionie.

Depar­ta­ment Sta­nu powie­dział, że nalot „miał na celu powstrzy­ma­nie przy­szłych irań­skich zamachów”.

Wła­dze admi­ni­stra­cyj­ne Nowe­go Jor­ku i Los Ange­les ogło­si­ły, że podej­mu­ją środ­ki ostroż­no­ści w ocze­ki­wa­niu na moż­li­wy atak odwetowy.

Bur­mistrz Nowe­go Jor­ku Bill de Bla­sio powie­dział w czwar­tek, że roz­ma­wiał z naj­waż­niej­szy­mi funk­cjo­na­riu­sza­mi poli­cji NYPD o natych­mia­sto­wych kro­kach, któ­re depar­ta­ment mógł­by pod­jąć „aby zacho­wać czuj­ność wobec tego zagrożenia”.

Sekre­tarz sta­nu USA Mike Pom­peo opu­bli­ko­wał twe­eta z wideo, któ­re, jak twier­dził, poka­zu­je radość Ira­kij­czy­ków po śmier­ci Sole­ima­ni. Nie było  jasne, gdzie i kie­dy zare­je­stro­wa­no mate­riał poka­za­ny w tweecie.

Naj­wyż­szy przy­wód­ca Ira­nu, Aja­tol­lah Ali Cha­me­nei, ostrzegł, że „ USA cze­ka dotkli­wy odwet”.

Noc­ny atak miał miej­sce w sytu­acji rosną­ce­go napię­cia po tym, jak wspie­ra­na przez Iran mili­cja zaata­ko­wa­ła amba­sa­dę USA w Bag­da­dzie , przed któ­rą we wto­rek pro­te­sto­wa­ły  tłu­my prze­ciw­ko nie­daw­nym ata­kom USA. Dwu­dnio­we oblę­że­nie amba­sa­dy USA w Bag­da­dzie zakoń­czy­ło się w śro­do­we popołudnie.

Sole­ima­ni był uwa­ża­ny za jed­ne­go z naj­po­tęż­niej­szych ludzi w Ira­nie, ruty­no­wo okre­śla­ny był mia­nem „mistrza szpiegów”.

W sumie w zama­chu zgi­nę­ło co naj­mniej sie­dem osób , a wystrze­lo­ne zosta­ły co naj­mniej trzy rakie­ty , poin­for­mo­wa­ła The Asso­cia­ted Press.

Po ame­ry­kań­skich nalo­tach prze­ciw gen. Qas­se­mo­wi Sole­ima­ni , sze­fo­wi irań­skich eli­tar­nych sił Quds, wzro­sły ceny zło­ta o ponad 1,5 pro­cent do 1 552 USD za uncję.

Według  Dow Jones Mar­ket Data, zło­to podro­ża­ło w ubie­głym roku o 20 pro­cent, ponie­waż spo­wol­nie­nie glo­bal­ne­go wzro­stu spo­wo­do­wa­ło obni­że­nie stóp pro­cen­to­wych przez ban­ki cen­tral­ne na całym świecie.

Wzro­sła rów­nież cena ropy naftowej