Poli­cja poszu­ku­je kie­row­ców dwóch pojaz­dów po tym, jak cię­ża­rów­ka zepchnę­ła samo­chód oso­bo­wy z dro­gi w nie­okre­ślo­nym miej­scu w Toron­to. OPP pro­si też o pomoc świadków.

Zda­rze­nie zosta­ło sfil­mo­wa­ne, a film tra­fił na insta­gram. Następ­nie roz­po­wszech­nił go sier­żant OPP Ker­ry Schmidt. Schmidt mówi, że nie wie, kie­dy nagra­nie powsta­ło. Przy­zna­je, że był w szo­ku, kie­dy zoba­czył, jak duża cię­ża­rów­ka pcha sto­ją­cy w poprzek dro­gi samo­chód osobowy.