Prin­cess Cru­ises poda­je, że jeden oby­wa­tel Kana­dy zna­lazł się w nowej gru­pie 66 osób, u któ­rych potwier­dzo­no zara­że­nie koro­no­wi­ru­sem na pokła­dzie wyciecz­kow­ca Dia­mond Prin­cess. Sta­tek stoi u wybrze­ży Joko­ha­my, nie­da­le­ko Tokio. Jest obję­ty kwa­ran­tan­ną. Inny sta­tek wyciecz­ko­wy obję­ty kwa­ran­tan­ną stoi w pobli­żu Hong Kongu.

W ponie­dzia­łek japoń­skie mini­ster­stwo zdro­wia potwier­dzi­ło pozy­tyw­ne wyni­ki testów. Ope­ra­tor stat­ku zapew­nił, że prze­strze­ga­ne są mini­ste­rial­ne pro­to­ko­ły scho­dze­nia z pokła­du osób wyma­ga­ją­cych opie­ki medycznej.

Do tej pory ośmiu Kana­dyj­czy­ków zara­zi­ło się wiru­sem na Dia­mond Prin­cess. Sied­miu tra­fi­ło do japoń­skich szpi­ta­li na lecze­nie lub obserwację.

Reklama

W nie­dzie­lę kana­dyj­ska głów­na lekarz, dr The­re­sa Tam, poda­ła, że do tam­te­go cza­su u żad­nej z 213 osób ewa­ku­owa­nych z Wuhan nie wystą­pi­ły obja­wy zara­że­nia wiru­sem. Ewa­ku­owa­ni prze­by­wa­ją na obser­wa­cji w bazie woj­sko­wej w Trenton.