NDP zamie­rza zło­żyć wnio­sek do Elec­tions Onta­rio w związ­ku z rekla­ma­mi godzą­cy­mi w nauczy­cie­li za któ­re odpo­wie­dzial­ny miał być praw­nik zwią­za­ny z par­tią kon­ser­wa­tyw­ną. Ogło­sze­nia zaj­mu­ją­ce całą stro­nę poja­wia­ły się w czte­rech gaze­tach: Toron­to Star, Glo­be and Mail, Natio­nal Post i Toron­to Sun. Zosta­ły wydru­ko­wa­ne w ostat­ni week­end. Zamó­wi­ła je gru­pa nazy­wa­ją­ca się “Vau­ghan Wor­king Fami­lies”, powią­za­na z praw­ni­kiem sko­li­ga­co­nym z kon­ser­wa­ty­sta­mi. Z tre­ści wyni­ka­ło, że rodzi­ce wspie­ra­ją rząd w nego­cja­cjach ze związ­ka­mi zawo­do­wy­mi nauczycieli.

Toron­to Star poda­je, że fak­tu­ry za ogło­sze­nia na kwo­tę ponad 200 000 dol. zosta­ły wysła­ne do Loop­stra Nixon LLP. Dzien­ni­ka­rze, któ­rzy dzwo­ni­li w tej spra­wie do kan­ce­la­rii, zosta­li prze­kie­ro­wa­ni do Quin­to Anni­ba­le, jest prze­wod­ni­czą­cym “Vau­ghan Wor­king Fami­lies”. W kwiet­niu został też wyzna­czo­ny przez rząd na sta­no­wi­sko wice­rze­wod­ni­czą­ce­go Liqu­or Con­trol Board of Onta­rio (LCBO). Anni­ba­le wstrzy­mu­je się od komentarzy.

Biu­ro mini­stra edu­ka­cji twier­dzi, że mini­ster Ste­phen Lec­ce nie ma nic wspól­ne­go z ogło­sze­nia­mi i o nich nie wiedział.

REKLAMA

Spra­wę pod­chwy­ci­ło NDP, któ­re wezwa­ło do roz­po­czę­cia docho­dze­nia przez Elec­tions Cana­da. Par­tia uwa­ża, że ogło­sze­nia łamią pra­wo o ogra­ni­cze­niach wydat­ków na kam­pa­nię, a w dwóch okrę­gach wybor­czych w regio­nie Otta­wy wła­śnie odby­wa­ją się wybo­ry uzupełniające.