Ist­nie­ją oba­wy, że blo­ka­dy kole­jo­we, któ­re zatrzy­ma­ły pocią­gi towa­ro­we CN, mogą mieć wpływ na jakość wody pitnej.

Cathy Camp­bell, pre­zes Respon­si­ble Distri­bu­tion Cana­da, powie­dzia­ła rano w pią­tek na falach 1010 NEWSTALK, że kolej słu­ży do trans­por­tu chlo­ru, sub­stan­cji che­micz­nej sto­so­wa­nej w uzdat­nia­niu wody.

Jeśli blo­ka­dy będą się utrzy­my­wać, już za kil­ka dni w ​​nie­któ­rych miej­sco­wo­ściach mogą zostać wyda­ne naka­zy prze­go­to­wy­wa­nia wody pitnej

reklama