Spół­ka Zie­lo­na Góra Cop­per, nale­żą­ca do kana­dyj­skiej fir­my  Mie­dzi Cop­per Corp., otrzy­ma­ła decy­zję o zatwier­dze­niu doku­men­ta­cji geo­lo­gicz­nej nowe­go zło­ża rud mie­dzi i sre­bra „Nowa Sól” — poda­ła spół­ka. Jest to pierw­sze, od ponad 40 lat, cał­ko­wi­cie nowo odkry­te zło­że w Pol­sce. Fir­ma chcia­ła­by  uru­cho­mić kopal­nię.

Zaso­by zło­ża sza­co­wa­ne są na 848 mln ton rudy mie­dzi i sre­bra, 11 mln ton mie­dzi oraz 36 tys. ton sre­bra. Doku­men­ta­cja zło­ża zosta­ła zatwier­dzo­na przez Mini­stra Kli­ma­tu na pozio­mie C2. Nowo udo­ku­men­to­wa­ne zło­że wpi­sa­ne zosta­nie do Bilan­su Zaso­bów Kopa­lin Polskich.

Zło­że zlo­ka­li­zo­wa­ne jest w woje­wódz­twie lubu­skim na tere­nie gmin Kol­sko, Nowa Sól i Sie­dli­sko, w powie­cie nowo­sol­skim, gmi­ny Sła­wa w powie­cie wschow­skim oraz gmi­ny Boja­dła w powie­cie zie­lo­no­gór­skim. Jak poda­no, jest to jed­no z naj­głę­biej poło­żo­nych i ziden­ty­fi­ko­wa­nych złóż w kraju.

Reklama

Mie­dzi Cop­per Corp, w któ­rej skład wcho­dzi Zie­lo­na Góra Mie­dzi Cop­per, pro­wa­dzi w Pol­sce od dzie­wię­ciu lat pro­gram poszu­ki­wań mie­dzi i sre­bra w obsza­rze mono­kli­ny przed­su­dec­kiej. W reali­za­cję tego pro­gra­mu gru­pa zain­we­sto­wa­ła do tej pory 360 mln zł.

Dużą prze­szko­dą dla kana­dyj­skiej fir­my dla wcze­śniej­sze­go uru­cho­mie­nia kopal­ni były oczy­wi­ście spra­wy zwią­za­ne z kon­ce­sją oraz obo­wią­zu­ją­cy poda­tek od wydo­by­cia nie­któ­rych kopa­lin. KGHM (dłu­go­let­ni mono­po­li­sta na pol­skim ryn­ku) prze­ka­zu­je rocz­nie z jego tytu­łu ok. 1,5 mld zł do budże­tu państwa.

Poli­ty­cy USA ape­lo­wa­li, by pol­ski rząd  ów poda­tek zniósł.

Rząd  czę­ścio­wo wyszedł inwe­sto­rom naprze­ciw, obni­ża­jąc go o 15 proc., co już o kil­ka­set milio­nów zło­tych uszczu­pli przy­cho­dy budżetowe.

Inwe­sto­rzy z USA i Kana­dy  uwa­ża­ją, że Pol­ska powin­na wpro­wa­dzić sys­tem, w któ­rym podat­ki zaczy­na się pła­cić po odzy­ska­niu ponie­sio­nych kosz­tów i osią­gnię­ciu zysków.

Uru­cho­mie­nie nowe­go kom­plek­su wydo­byw­cze­go wią­zać się ma z utwo­rze­niem 8,6 tys. miejsc pra­cy i ponoć przy­nie­sie ok. 1,3 mld zło­tych rocz­nie do budże­tu pań­stwa polskiego.

 

Dyrek­to­rem Medzi Cop­per w Pol­sce jest  Sta­ni­sław Spe­czik  – pol­ski geo­log, pro­fe­sor nauk o Zie­mi, Od 2001 do 2004 był pre­ze­sem zarzą­du KGHM Pol­skiej Mie­dzi. W 2005 przez kil­ka mie­się­cy zaj­mo­wał sta­no­wi­sko sekre­ta­rza sta­nu w Mini­ster­stwie Skar­bu Pań­stwa w gabi­ne­cie kie­ro­wa­nym przez Mar­ka Bel­kę.

Note:

Mie­dzi had no employ­ees or offi­ce pre­mi­ses of its own. All of its ope­ra­tions were car­ried out in Van­co­uver by indi­vi­du­als and cer­ta­in con­sul­ting firms who­se servi­ces were pro­vi­ded to Mie­dzi on a con­tract basis by Lumi­na Asset Mana­ge­ment Inc. (“LAM” ) from LAM’s pre­mi­ses.  Busi­ness Address 410 — 625 HOWE STREET
SUITE 3000
VANCOUVER A1 V6C 2T6