Bom­bar­dier wstęp­nie zna­lazł fir­mę, któ­ra chcia­ła­by prze­jąć jego biz­nes kole­jo­wy. Nowym wła­ści­cie­lem kana­dyj­skie­go przed­się­bior­stwa może zostać fran­cu­ski gigant Alstom SA. War­tość trans­ak­cji to 7 miliar­dów dola­rów. Nie­ofi­cjal­ną wia­do­mość o moż­li­wym prze­ję­ciu podał w nie­dzie­lę ame­ry­kań­ski Wall Stre­et Jour­nal. Ani Bom­bar­dier, ani Alstom nie komen­to­wa­ły doniesień.

W zeszłym mie­sią­cu Bom­bar­dier ogło­sił, że bada moż­li­wo­ści sprze­da­ży mająt­ku, by zmniej­szyć zadłu­że­nie. Dług fir­my wyno­si 9,3 miliar­da dola­rów. W 2019 roku przed­się­bior­stwo odno­to­wa­ło stra­tę w wyso­ko­ści 1,61 miliar­da dol.

W cią­gu ostat­nich pię­ciu lat Bom­bar­dier sprze­dał m.in. pro­duk­cję samo­lo­tów tur­bo­śmi­gło­wych Q400, pro­gram samo­lo­tów regio­nal­nych CRJ i C Series.

Zarząd­ca fun­du­szy eme­ry­tal­nych w Quebe­cu, Cais­se de depot et pla­ce­ment du Quebec, podob­no zgo­dził się sprze­dać swój udział w Bom­bar­die­rze w zamian za udzia­ły w nowej spółce.

Bom­bar­dier Trans­por­ta­tion ma swo­ją sie­dzi­bę w Ber­li­nie. Zatrud­nia oko­ło 1000 pra­cow­ni­ków w Quebe­cu w regio­nie Bas-St-Lau­rent i St-Bru­no-de-Mon­ta­rvil­le na połu­dnie od Montrealu.