Mini­ster spraw zagra­nicz­nych Fra­nço­is-Phi­lip­pe Cham­pa­gne zale­ca Kana­dyj­czy­kom wybie­ra­ją­cym się za gra­ni­cę, by przed podró­żą spraw­dza­li wyda­wa­ne przez rząd komu­ni­ka­ty i ostrze­że­nia doty­czą­ce koro­na­wi­ru­sa. Sta­le rośnie licz­ba zara­żo­nych i licz­ba kra­jów, do któ­rych wirus docie­ra. W związ­ku z tym kra­je na całym świe­cie wpro­wa­dza­ją ogra­ni­cze­nia w ruchu turystycznym.

W dro­dze na spo­tka­nie gabi­ne­tu Cham­pa­gne nazwał epi­de­mię “sytu­acją dyna­micz­ną”. Powie­dział, że naj­lep­szą radą, jaką może mieć teraz dla Kana­dyj­czy­ków, jest: sprawdź i upew­nij się, zanim wyjedziesz.

Glo­bal Affa­irs Cana­da roz­sze­rzy­ło ostrze­że­nie o podró­żach na Koreę Połu­dnio­wą, gdzie potwier­dzo­no pra­wie 1000 przy­pad­ków zara­że­nia. Podróż­ni powin­ni zacho­wać wyjąt­ko­wą ostroż­ność. Jeśli cho­dzi o Wło­chy, ostrze­że­nie pod­kre­śla, że w tym kra­ju nie­zna­ne jest źró­dło nie­któ­rych zacho­ro­wań, a nowych przy­pad­ków wciąż przy­by­wa. Poda­je, że opie­ka medycz­na we Wło­szech jest dobra, ale na tere­nach wiej­skich może być róż­nie. Poza tym leka­rze i pie­lę­gniar­ki mogą nie znać angiel­skie­go lub fran­cu­skie­go. Opie­ka w nagłych wypad­kach zagro­że­nia życia jest bez­płat­na, ale szpi­ta­le pobie­ra­ją opła­ty za rekonwalescencję.

Głów­na urzęd­nicz­ka fede­ral­na ds. zdro­wia publicz­ne­go, dr The­re­sa Tam, powie­dzia­ła, że ryzy­ko stwa­rza­ne przez koro­na­wi­ru­sa w Kana­dzie pozo­sta­je na niskim pozio­mie. Potwier­dzi­ła, że gru­pa 195 osób ewa­ku­owa­nych z Chin dwa tygo­dnie temu, któ­ra prze­by­wa­ła na kwa­ran­tan­nie w bazie w Tren­ton, zosta­ła zwolniona.