Rada Sta­ła Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski reko­men­du­je bisku­pom die­ce­zjal­nym udzie­le­nie dys­pen­sy od obo­wiąz­ku nie­dziel­ne­go uczest­nic­twa w nabo­żeń­stwie do 29 mar­ca nie­któ­rym wiernym.

W tym tygo­dniu metro­po­li­ta poznań­ski zaape­lo­wał, by „w związ­ku z zale­ce­nia­mi Głów­ne­go Inspek­to­ra Sani­tar­ne­go, aby nie było dużych zgro­ma­dzeń osób” zwięk­szyć licz­bę nie­dziel­nych mszy świę­tych w kościo­łach „aby jed­no­ra­zo­wo w litur­giach mogła uczest­ni­czyć licz­ba wier­nych odpo­wied­nia do wytycz­nych służb sanitarnych”.

„W obec­nej sytu­acji pra­gnę przy­po­mnieć, że tak jak szpi­ta­le leczą cho­ro­by cia­ła, tak kościo­ły słu­żą m.in. lecze­niu cho­rób ducha, dla­te­go jest nie­wy­obra­żal­ne, aby­śmy nie modli­li się w naszych kościo­łach” — napi­sał abp Sta­ni­sław Gądec­ki, prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Polski.

Gdań­ska Kuria Metro­po­li­tal­na zale­ci­ła oso­bom cho­rym i star­szym zale­co­no pozo­sta­nie w domach i uczest­nic­two w nabo­żeń­stwach trans­mi­to­wa­nych w mediach.

W związ­ku z obec­ną sytu­acją w Pol­sce, Rada Sta­ła Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski zale­ca wyda­nie dys­pen­sy od uczest­nic­twa w nie­dziel­nych nabo­żeń­stwach: oso­bom w pode­szłym wie­ku, oso­bom z obja­wa­mi infek­cji (np. kaszel, katar, pod­wyż­szo­na tem­pe­ra­tu­ra, itp.), dzie­ciom i mło­dzie­ży szkol­nej oraz doro­słym, któ­rzy spra­wu­ją nad nimi bez­po­śred­nią opie­kę, oso­bom, któ­re czu­ją oba­wę przed zarażeniem.

Reklama

Duchow­nym, któ­rzy do 29 mar­ca będą pro­wa­dzi­li nabo­żeń­stwa, zale­co­no, by dokład­nie myli ręce i kie­ro­wa­li się zasa­da­mi higie­ny. Dodat­ko­wo zale­ca­ją, by kościo­ły były otwar­te w cią­gu dnia.