Chi­ny oskar­ża­ją armię ame­ry­kań­ską o spro­wa­dze­nie koro­na­wi­ru­sa do Wuhan

W czwar­tek Zhao Lijian, rzecz­nik Mini­ster­stwa Spraw Zagra­nicz­nych Chin stwier­dził, że koro­na­wi­rus został spro­wa­dzo­ny do mia­sta Wuhan przez woj­sko amerykańskie.

Chiń­ski rząd coraz czę­ściej kwe­stio­nu­je sze­ro­ko roz­po­wszech­nio­ne mię­dzy­na­ro­do­we donie­sie­nia, że ​​wirus został wykry­ty w Wuhan.

Chi­ny, suge­ru­ją, że wirus został spro­wa­dzo­ny do tego kra­ju w 2019 r. przez ame­ry­kań­skich spor­tow­ców bio­rą­cych udział w Świa­to­wych Igrzy­skach Woj­sko­wych, któ­re odby­ły się w Wuhan.

Zhao zwró­cił uwa­gę na wypo­wiedź Rober­ta Red­fiel­da, dyrek­to­ra Cen­trum Kon­tro­li i Zapo­bie­ga­nia Cho­rób, w zezna­niu kon­gre­so­wym w śro­dę, że nie­któ­rzy Ame­ry­ka­nie, któ­rzy wyda­wa­li się umrzeć na gry­pę, mogli umrzeć z powo­du koro­awi­ru­sa bo nikt tego nie był  w sta­nie stwier­dzić z powo­du bra­ku testów.

Reu­ters poin­for­mo­wał w pią­tek, że w związ­ku z tą wypo­wie­dzią do Depar­ta­men­tu Sta­nu został wezwa­ny amba­sa­dor Chin w USA.


Wbrew pro­te­stom Peki­nu Donald Trump ponow­nie nazwał Covid-19 „chiń­skim wirusem”.

 

 

 

za The Hill

 1 KOMENTARZ