Kana­dyj­czy­cy za gra­ni­cą powin­ni wró­cić do domu, dopó­ki jest to jesz­cze moż­li­we, zaape­lo­wał szef kana­dyj­skie­go MSZ  Champagne

W sobo­tę Nowa Fun­dlan­dia i Wyspa Księ­cia Edwar­da ogło­si­ły swo­je pierw­sze przy­pad­ki koro­na­wi­ru­sa. Saskat­che­wan potwier­dził dwa pierw­sze domnie­ma­ne przy­pad­ki, zaś w Kolum­bii Bry­tyj­skiej wykry­to w tym dniu dzie­więć nowych przy­pad­ków, co daje łącz­ną licz­bę 73.

USA roz­sze­rzy­ły zakaz podró­żo­wa­nia na Zjed­no­czo­ne Kró­le­stwo i Irlan­dię od ponie­dział­ku wieczorem.
Hisz­pa­nia ogra­ni­czy­ła prze­pływ ludzi i zamknie skle­py po tym jak zare­je­stro­wa­no  1500 nowych przypadków.
Ara­bia Sau­dyj­ska wstrzy­mu­je wszyst­kie mię­dzy­na­ro­do­we loty do kró­le­stwa na dwa tygo­dnie, a Dania zamy­ka gra­ni­ce dla podróż­nych do 13 kwietnia.
Tym­cza­sem kana­dyj­ski Second Cup nie przyj­mu­je już gotów­ki w swo­ich kawiarniach.
Dr The­re­sa Tam, dyrek­tor ds. Zdro­wia publicz­ne­go w Kana­dzie, ostrze­gła, że ​​oso­by podró­żu­ją­ce za gra­ni­cę mogą utknąć w kwarantannach.

Tam, któ­ry pod­czas wybu­chu epi­de­mii pod­kre­ślał zna­cze­nie środ­ków ochron­nych, takich jak higie­na rąk i pozo­sta­wa­nie w domu pod­czas cho­ro­by, powie­dzia­ła że powin­no się roz­wa­żyć dodat­ko­we kro­ki, aby zacho­wać bez­pie­czeń­stwo, w tym dystans społeczny.

Reklama

„Ozna­cza to uni­ka­nie zatło­czo­nych miejsc i nie­istot­nych spo­tkań, roz­wa­ża­nie zaku­pów lub sko­rzy­sta­nie z trans­por­tu publicz­ne­go poza godzi­na­mi szczy­tu i powi­ta­nie się macha­niem lub łok­ciem zamiast uści­sku dło­ni, poca­łun­ku lub przytulenia”.

 

U więk­szo­ści ludzi nowy koro­na­wi­rus powo­du­je jedy­nie łagod­ne lub umiar­ko­wa­ne obja­wy, takie jak gorącz­ka i kaszel. Dla nie­któ­rych, szcze­gól­nie star­szych  i osób z ist­nie­ją­cy­mi pro­ble­ma­mi zdro­wot­ny­mi, może powo­do­wać cięż­sze dole­gli­wo­ści, w tym zapa­le­nie płuc. Zde­cy­do­wa­na więk­szość ludzi wra­ca do zdro­wia  w cią­gu kil­ku tygodni.