Mini­ster­stwo Spraw Zagra­nicz­nych RP infor­mu­je na Twit­te­rze Jeże­li jesteś za gra­ni­cą i nie masz jak wró­cić do Pol­ski, możesz zgło­sić zapo­trze­bo­wa­nie na prze­lot w ramach ope­ra­cji #Lot­Do­Do­mu na stronie

https://LOTdoDomu.com