Pod­ko­mi­sja wewnątrz fede­ral­nej par­tii kon­ser­wa­tyw­nej odmó­wi­ła Jimo­wi Kara­ha­lio­so­wi, tzw. kon­ser­wa­ty­ście spo­łecz­ne­mu, moż­li­wo­ści ubie­ga­nia się o sta­no­wi­sko lide­ra. Decy­zja była odmow­na, mimo że Kara­ha­lios zebrał wyma­ga­ną licz­bę pod­pi­sów i zgro­ma­dził okre­ślo­ną kwotę.

20 mar­ca par­tia poda­ła, że komi­sja ds. roz­wią­zy­wa­nia spo­rów (Dispu­te Reso­lu­tion Appe­als Com­mit­tee, DRAC) zde­cy­do­wa­ła o dys­kwa­li­fi­ka­cji kan­dy­da­ta. Żaden powód nie został przy tym ujaw­nio­ny. DRAC jest pod­ko­mi­sją dzia­ła­ją­cą w ramach komi­sji orga­ni­zu­ją­cej wybo­ry lide­ra. W decy­zji poda­no, że roz­wa­żo­no skar­gę, któ­ra wpły­nę­ła w spra­wie kandydata.

Skar­ga prze­ciw­ko Kara­ha­lio­so­wi wpły­nę­ła 9 mar­ca. Doty­czy­ła stwier­dzeń Kara­ha­lio­sa prze­sy­ła­nych dro­ga mailo­wą, pocz­tą tra­dy­cyj­ną i za pośred­nic­twem mediów spo­łecz­no­ścio­wych na począt­ku tego mie­sią­ca. Skar­gą zaj­mo­wał się urzęd­nik par­tii, któ­ry zapo­znał się z zezna­nia­mi ano­ni­mo­we­go auto­ra skar­gi i kan­dy­da­ta. Urzęd­nik roz­strzy­ga­ją­cy kwe­stię wydał decy­zję 17 mar­ca, ale ta nie zosta­ła upu­blicz­nio­na. Wia­do­mo, ze Kara­ho­lios następ­ne­go dnia zło­żył ape­la­cję, ale nic nie wskórał.

Reklama

Par­tia ofi­cjal­nie stwier­dza, że komi­sja orga­ni­zu­ją­ca wybo­ry lide­ra nie będzie wię­cej komen­to­wać sprawy.

Kara­ha­lios jest dru­gim kan­dy­da­tem po Richar­dzie Déca­rie, któ­re­mu zabro­nio­no star­tu w wybo­rach. Był też jed­nym z trzech kan­dy­da­tów popie­ra­nych przez Cam­pa­ign Life Coali­tion. Pozo­sta­li to Derek Slo­an i Leslyn Lewis. CLC uru­cho­mi­ło pety­cję popie­ra­ją­cą Karaholiosa.

Kara­ha­lios napi­sał w mailu do swo­ich zwo­len­ni­ków, że to nie komi­sja orga­ni­zu­ją­ca wybo­ry unie­moż­li­wi­ła mu start — zro­bi­ła to mała ano­ni­mo­wa gru­pa ludzi, któ­ra wła­ści­wie nie ma wła­dzy. Dodał, że dys­kwa­li­fi­ka­cja była bez­praw­na i sprzecz­na z Natio­nal Coun­ci­l’s Leader­ship Elec­tion Rules. Zaape­lo­wał o skła­da­nie pro­te­stów do komi­sji orga­ni­zu­ją­cej wybo­ry i człon­ków kra­jo­wej rady partii.

Par­tia i komi­sja zosta­ły skry­ty­ko­wa­ne przez kan­dy­da­tów za utrzy­my­wa­nie wyzna­czo­nej wcze­śniej daty wybo­rów mimo roz­wo­ju pan­de­mii. Ter­min wybo­rów lide­ra to 27 czerw­ca. Aby móc gło­so­wać, trze­ba zapi­sać się do par­tii kon­ser­wa­tyw­nej nie póź­niej niż 17 kwietnia.