W ubie­głym tygo­dniu sprze­daż miesz­kań wła­sno­ścio­wych w Toron­to (con­do) spa­dła aż o 83%  w porów­na­niu do tego same­go okre­su w ubie­głym roku — mówią dane opu­bli­ko­wa­ne w czwar­tek przez Douga Vukasovica.

Sprze­daż domów jed­no­ro­dzin­nych, bliź­nia­ków i domów sze­re­go­wych spa­dła o 75% w porów­na­niu z dru­gim tygo­dniem kwiet­nia 2019 r.

Jed­nak raport Vuka­so­vi­cia, poka­zu­je, że ceny miesz­kań pozo­sta­ły na tym samym pozio­mie lub nawet wzro­sły od cza­su wpro­wa­dze­nia środ­ków zapo­bie­ga­ją­cych roz­prze­strze­nia­niu się COVID-19.

Vuka­so­vic twier­dzi, że spo­dzie­wał się więk­sze­go wpły­wu kry­zy­su koro­na­wi­ru­sa na ceny, ale rynek miesz­ka­nio­wy „wyda­je się być dość odporny”.

To, co zaska­ku­ją­ce, to fakt, że  „po raz pierw­szy od napraw­dę dłu­gie­go cza­su” sprze­daż domów wyprze­dzi­ła sprze­daż mieszkań.