Aby otrzy­mać pomoc zwią­za­ną z COVID-19 rząd Tru­de­au zmu­sza fir­my, orga­ni­za­cje cha­ry­ta­tyw­ne do „potwier­dze­nia”, że „nie dys­kry­mi­nu­ją”, ze wzglę­du na „płeć, orien­ta­cję sek­su­al­ną … religię”

CEBA to nie­opro­cen­to­wa­na pożycz­ka w wyso­ko­ści do 40 000 dol. dla firm, grup non-pro­fit i zare­je­stro­wa­nych orga­ni­za­cji cha­ry­ta­tyw­nych, któ­re gene­ru­ją część docho­du ze sprze­da­ży towa­rów i usług.

Pro­gram CEBA wyraź­nie stwier­dza, że ​​wnio­sko­daw­ca zosta­nie wyklu­czo­ny, jeże­li nie potwier­dzi, że „nie pro­mu­je prze­mo­cy, nie pod­że­ga do nie­na­wi­ści ani nie dys­kry­mi­nu­je ze wzglę­du na płeć, orien­ta­cję sek­su­al­ną, rasę, pocho­dze­nie etnicz­ne, reli­gię, kul­tu­rę, region, edu­ka­cję, wiek lub nie­peł­no­spraw­ność psy­chicz­ną lub fizyczną. ”

„Ist­nie­je uza­sad­nio­na oba­wa, że ​​rząd fede­ral­ny, któ­ry ma doświad­cze­nie w dys­kry­mi­no­wa­niu prze­ko­nań, z któ­ry­mi się nie zga­dza, wyko­rzy­sta CEBA rów­nież do dys­kry­mi­na­cji pod­mio­tów reli­gij­nych”, powie­dział w wywia­dzie dla Life­Si­te­News Mar­ty Moore, praw­nik z Cal­ga­ry Justi­ce Cen­ter for Con­sti­tu­tio­nal Fre­edom (JCCF).

W szcze­gól­no­ści Tru­de­au Libe­rals odmó­wił przy­zna­nia Cana­da Sum­mer Job (CSJ) w 2018 r. Pra­co­daw­com, któ­rzy odmó­wi­li pod­pi­sa­nia zaświad­cze­nia, że ​​popie­ra­ją pra­wa „repro­duk­cyj­ne”, czy­li do abor­cji i „pra­wa” osób transpłciowych.

Opo­wia­da­ją­ce się za życiem, pro­ro­dzin­ne gru­py reli­gij­ne od daw­na oba­wia­ją się, że przy­pi­su­je się im ety­kie­ty „dys­kry­mi­na­cji” i „nie­na­wi­ści” za ich obro­nę życia, mał­żeństw hete­ro­sek­su­al­nych oraz natu­ral­nej rodzi­ny, co może wyklu­czyć ich z pra­wa do uczest­nic­twa w sfe­rze publicz­nej i dostę­pu do pro­gra­mów pro­wa­dzo­nych przez rząd.

Jed­nym z pro­ble­mów zwią­za­nych z czwar­tym kry­te­rium jest to, że orga­ni­za­cje opar­te na wie­rze muszą potwier­dzić, że nie dys­kry­mi­nu­ją ze wzglę­du na religię.

„Orga­ni­za­cja reli­gij­na ma pra­wo zatrud­niać tych, któ­rzy zga­dza­ją się z jej prze­ko­na­nia­mi, aby reali­zo­wa­li swo­je cele reli­gij­ne” — zauwa­żył. „Pra­wo na to pozwala”.

Life­Si­te­News skon­tak­to­wał się z biu­rem Mini­stra Finan­sów Bil­la Mor­ne­au, aby zapy­tać, czy libe­ra­ło­wie doda­dzą „sprzecz­ne z obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi” do czwar­te­go kry­te­rium wyklu­cze­nia dla CEBA

Mini­ster­stwo odpo­wie­dzia­ło 17 kwiet­nia, że ​​pra­cu­je nad odpo­wie­dzią. Jed­nak do tej pory nie wyda­no żad­ne­go oświadczenia.

za life­si­te­news