W pią­tek oko­ło 5 po połu­dniu rekin zaata­ko­wał 21-let­nią miesz­kan­kę Cape Bre­ton. Kobie­cie udzie­lo­no pierw­szej pomo­cy na brze­gu, a następ­nie prze­wie­zio­no do szpi­ta­la śmi­głow­cem. RCMP poda­ło, że odnio­sła poważ­ne obrażenia.

Wypa­dek miał miej­sce oko­ło pół mili na zachód od Mar­ge­ree Island, wyspy poło­żo­nej u wybrze­ży Cape Bre­ton nie­da­le­ko Saint Rose. Gru­pa osób odpły­nę­ła od brze­gu łodzią i pły­wa­ła z łodzi na otwar­tej wodzie.

Świad­ko­wie mówią, że widzie­li płe­twę grzbie­to­wą reki­na, stąd podej­rze­nie, że to wła­śnie rekin jest spraw­cą obra­żeń kobiety.

reklama