MiWay anu­lu­je tra­sy wzdłuż Huron­ta­rio Stre­et w Mississauga.

Tra­sy 19, 19A, 19B, 19C, któ­re bie­gną od sta­cji Port Cre­dit GO na pół­noc od Der­ry Road, zosta­ną ska­so­wa­ne od ponie­dział­ku 27 kwiet­nia z powo­du budo­wy LRT.

Usłu­gę tę zastą­pią auto­bu­sy 17 i 2 Huron­ta­rio, a tak­że and Route 25 Tra­ders Loop

Reklama

Zmia­ny mają zmi­ni­ma­li­zo­wać wpływ budo­wy LRT, powie­dział dyrek­tor trans­por­tu miej­skie­go Geoff Mari­noff w komunikacie.

Huron­ta­rio LRT posu­wa się naprzód zgod­nie z pla­nem w Bramp­ton i Mis­sis­sau­ga pod­czas pan­de­mii koronawirusa

 

Tra­sy 17 i 2 nie będą jeź­dzić na całej dłu­go­ści Huron­ta­rio, jak jeź­dzi­ła 19, ale tra­sa eks­pre­so­wa 103 będzie jeź­dzić w całej długości.

 

Budo­wa 19-sto­po­we­go, 18-kilo­me­tro­we­go Huron­ta­rio LRT Metro­linx ma zostać ukoń­czo­na jesie­nią 2024 r.